Biuletyn Informacji Publicznej:

 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Koncepcja Rozwoju Szkoły

Opis informacji:

Opracowanie Anna Kasprzycka


 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W KŁODZKU

NA LATA 2018-2023

 

SPIS TREŚCI

 

<! [if !supportLists] >       I.            <! [endif] >Charakterystyka szkoły.

<! [if !supportLists] >    II.            <! [endif] >Misja szkoły.

<! [if !supportLists] > III.            <! [endif] >Model absolwenta.

<! [if !supportLists] > IV.            <! [endif] >Plan działań szkoły w następujących obszarach:

<! [if !supportLists] >1)      <! [endif] >baza szkoły

<! [if !supportLists] >2)      <! [endif] >działalność dydaktyczna

<! [if !supportLists] >3)      <! [endif] >działalność opiekuńczo-wychowawcza

<! [if !supportLists] >4)      <! [endif] >organizacja pracy i zarządzanie szkołą.

 

I. Charakterystyka szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  w Kłodzku łączy  Szkołę Podstawową nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  oraz trzecią klasę Gimnazjum nr 2 im Stanisława  Wyspiańskiego. Do  szkół uczęszcza   315uczniów w wieku od 7 do 16 lat.

 W szkole funkcjonują oddziały sportowe i ogólne na każdym poziomie nauczania. Uczniowie klas sportowych, oprócz zajęć obowiązkowych, realizują dodatkowo zajęcia sportowe. Głównymi dyscyplinami uprawianymi przez uczniów pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów  jest pływanie i wrotkarstwo szybkie. Elementem wspomagającym są gry i zabawy ogólnorozwojowe .

Proces dydaktyczny i wychowawczy opiera się na spójnym Zestawie Programów Nauczania, Programie Wychowawczo – Profilaktycznym  i zintegrowanym działaniem nauczycieli realizującym plan pracy szkoły.

 Oferta edukacyjna szkoły  skierowana jest zarówno do uczniów zdolnych jak i wymagających dostosowania pracy dydaktyczno-wychowawczej do swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjazdy na narty, wyjazdy na basen, zajęcia na siłowni, zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe. Realizujemy wiele programów i projektów wzbogacających wiedzę i umiejętności uczniów. Organizujemy szereg zajęć ,  na których uczymy dzieci programować wykorzystując ozoboty, uczymy  zdrowego i  bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez udział w projektach i programach  ogólnopolskich „ MegaMisja”, Cyfrowobezpieczni”,

„ Szkolne Kluby Scottie Go!”. „ Code and meet”, dbamy o  zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów, między innymi poprzez udział w projekcie „ Szkoła pozytywnego myślenia”.

Głównym celem szkoły jest kreowanie współczesnego modelu absolwenta, którym jest uczeń kulturalny, obowiązkowy, odpowiedzialny, sumienny , samodzielny oraz wrażliwy na potrzeby innych. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, mają możliwość nauki dwóch języków obcych, nie tylko na zajęciach , ale poprzez  konwersację z wolontariuszami z krajów Europy Zachodniej , dzięki realizowanemu programowi we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej,   przez co wzbogacają swoją wiedzę, kształcą umiejętności językowe, uczą się otwartości na odmienne kultury , tradycje, a przede wszystkim uczymy ich tolerancji.

Nauka odbywa się w 17 oddziałach, w jednozmianowym systemie lekcyjnym,  z podziałem na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. Uczniowie mogą wykazać się samodzielnością w pracy Samorządu Szkolnego, Klubu  Europejskiego i Klubu Wolontariuszy. Organizujemy wielodniowe wycieczki zagraniczne, wielodniowe obozy sportowe, jednodniowe wycieczki tematyczne , integracyjne, stwarzamy warunki  uczniom do nawiązywania i utrzymywania kontaktów  z młodzieżą obcojęzyczną. Ponadto organizowane są liczne wyjazdy uczniów na spektakle teatralne i filmowe , lekcje, warsztaty specjalistyczne na uczelniach wrocławskich. Klasy sportowe uczestniczą w zimowych i letnich obozach treningowych: narciarskim, wrotkarstwa szybkiego i pływackim. Gimnazjaliści klas  trzecich uczestniczą w  Programie Orientacji Zawodowej, dzięki któremu są przygotowywani do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku oraz Gimnazjum nr 2

im. Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku  do zeszłego roku  tworzyły Miejski Zespół Szkół. Od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w wyniku reformy  została tylko szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi, funkcjonującymi do wygaśnięcia. Szkoły posiadają własnych patronów, własny sztandar  i wspólny ceremoniał. W ciągu ostatnich lat  istnienia szkoła systematycznie wzbogacała i poszerzała swoją ofertę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą. Zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum, realizowana jest  innowacja z języka angielskiego, dzięki której uczniowie mają możliwość nauki języka obcego w rozszerzonym zakresie, z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik . Drugim novum wprowadzonym w szkole jest  innowacja  matematyczno – informatyczna z elementami języka angielskiego , która cieszy się również popularnością wśród uczniów.

O  jakości pracy szkoły świadczą certyfikaty: „ Szkoła pozytywnego Myślenia, „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, ,„Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”     „Zachowaj trzeźwy umysł’, „ Szkoła dobrze zaprojektowana ”,  ,„ Szkolny Klub Wolontariatu”, „ Wszystkie kolory świata”.

Szkoła szczyci się wieloma sukcesami. Nagrody „Leonardo” z rąk Burmistrza Miasta Kłodzko każdego roku odbiera liczne grupa uczniów. Również w wielu konkursach uczniowie zajmująnajwyższe lokaty, nie tylko na szczeblach lokalnych, ale i ogólnopolskich. Do znaczących osiągnięć zaliczają się także sukcesy sportowe, szczególnie we wrotkarstwie szybkim na szczeblu ogólnopolskim , międzynarodowym oraz  koszykówce chłopców na szczeblu  powiatowym i  wojewódzkim.

 

Lokalizacja szkoły.

 

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  umiejscowiona jest na peryferiach miasta, co gwarantuje uczniom bezpieczne warunki do nauki. Wokół budynku znajduje się dużo zielonej przestrzeni, która również stwarza podstawy  do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Okolica jest atrakcyjna ze względu na piękne, zielone otoczenie, przyjazne uczniom, umożliwiające spacery, lekcje w plenerze i odpoczynek przy sprzyjającej aurze. Szkoła jest bezpieczna, ponieważ brak w niej anonimowości, nie ma możliwości przebywania osób trzecich z  niewyjaśnionymi zamiarami.  Zarówno nauczyciele jak i obsługa  zwraca szczególną uwagę na osoby obce będące  na jej  terenie.

 

Kadra szkoły.

 

Kadra szkoły to nauczyciele z doświadczeniem zawodowym , lubiący wykonywany zawód. Szkoła zatrudnia 44nauczycieli, 21 dyplomowanych, 18 mianowanych  i tylko  5 nauczycieli  kontraktowych. Wszyscy systematycznie poszerzamy i doskonalimy  swoje umiejętności i kwalifikacje, co powoduje podwyższenie jakości pracy szkoły. 22 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów.

 

Baza szkoły.

 

Bazę szkoły stanowi 31 pomieszczeń edukacyjnych – w tym 8 sal wyposażonych jest w tablice  multimedialne, trzy sale językowe, w tym dwie pracownie, dwie sale komputerowe, czytelnia multimedialna, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, siłownia, dwa boiska sportowe do gier zespołowych oraz tor wrotkarski. Budynek szkoły wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową. Do dyspozycji nauczycieli w celu podniesienia jakości pracy dydaktycznej i uatrakcyjnienia  procesu dydaktycznego  jest 51 komputerów stacjonarnych i 38 laptopów. W budynku szkoły funkcjonuje świetlica szkolna  i kuchnia szkolna wraz ze stołówką. Bezpośrednio przy szkole usytuowana jest świetlica środowiskowaw pełni wyposażona, z własnym dostępem do kuchni i toalety. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum (dwie niezależne grupy), potrzebujących szczególnego wsparcia i opieki. Zajęcia na świetlicy prowadzą wykwalifikowani nauczyciele współpracujący systematycznie z wychowawcami , w celu przepływu informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole i na świetlicy.

            W szkole działa monitoring: 5 kamer operuje  na zewnątrz budynku oraz 8 kamer wewnętrznych, umieszczonych w strategicznych miejscach szkoły.

 

II. Misja szkoły.

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                        i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. Sprawowanie opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  poprzez umożliwienie realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 12. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 13. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 14. Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 15. Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły                    w skróconym czasie;
 16. Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 17. Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
 18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 19. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 20. Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 21. Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 22. Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 23. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 24. Zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 25. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 26. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 27. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 28. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 29. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 30. Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) na zajęciach z różnych przedmiotów;
 31. Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru   i wykorzystywania mediów;
 32. Ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 33. Egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu administracji;

 

 

III. Model absolwenta.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku to  obywatel Europy XXI wieku, który:

<! [if !supportLists] >a)     <! [endif] >w swoim postępowaniu dąży do prawd,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności

przedmiotowych,

<! [if !supportLists] >c)     <! [endif] >posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

<! [if !supportLists] >d)    <! [endif] >wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

<! [if !supportLists] >e)     <! [endif] >wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

<! [if !supportLists] >f)     <! [endif] >jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

<! [if !supportLists] >1)       <! [endif] >Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

<! [if !supportLists] >2)       <! [endif] >Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  to człowiek:

<! [if !supportLists] >a)               <! [endif] >umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

<! [if !supportLists] >b)              <! [endif] >twórczo myślący,

<! [if !supportLists] >c)               <! [endif] >umiejący skutecznie się porozumiewać,

<! [if !supportLists] >d)              <! [endif] >umiejący stale się uczyć i doskonalić,

<! [if !supportLists] >e)               <! [endif] >umiejący planować swoją  pracę i ją organizować.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszkiw Kłodzku  to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. Zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

IV. Plan działań szkoły.

 

  Obszar: BAZA SZKOŁY

 

  Cel: poprawa i utrzymanie w dobrej jakości bazy szkoły;