Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 7

Strona internetowa instytucji: http://www.sp7.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Koncepcja Rozwoju Szkoły

Opis informacji:

Opracowanie Anna Kasprzycka


 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W KŁODZKU

NA LATA 2018-2023

 

SPIS TREŚCI

 

<! [if !supportLists] >       I.            <! [endif] >Charakterystyka szkoły.

<! [if !supportLists] >    II.            <! [endif] >Misja szkoły.

<! [if !supportLists] > III.            <! [endif] >Model absolwenta.

<! [if !supportLists] > IV.            <! [endif] >Plan działań szkoły w następujących obszarach:

<! [if !supportLists] >1)      <! [endif] >baza szkoły

<! [if !supportLists] >2)      <! [endif] >działalność dydaktyczna

<! [if !supportLists] >3)      <! [endif] >działalność opiekuńczo-wychowawcza

<! [if !supportLists] >4)      <! [endif] >organizacja pracy i zarządzanie szkołą.

 

I. Charakterystyka szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  w Kłodzku łączy  Szkołę Podstawową nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  oraz trzecią klasę Gimnazjum nr 2 im Stanisława  Wyspiańskiego. Do  szkół uczęszcza   315uczniów w wieku od 7 do 16 lat.

 W szkole funkcjonują oddziały sportowe i ogólne na każdym poziomie nauczania. Uczniowie klas sportowych, oprócz zajęć obowiązkowych, realizują dodatkowo zajęcia sportowe. Głównymi dyscyplinami uprawianymi przez uczniów pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów  jest pływanie i wrotkarstwo szybkie. Elementem wspomagającym są gry i zabawy ogólnorozwojowe .

Proces dydaktyczny i wychowawczy opiera się na spójnym Zestawie Programów Nauczania, Programie Wychowawczo – Profilaktycznym  i zintegrowanym działaniem nauczycieli realizującym plan pracy szkoły.

 Oferta edukacyjna szkoły  skierowana jest zarówno do uczniów zdolnych jak i wymagających dostosowania pracy dydaktyczno-wychowawczej do swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjazdy na narty, wyjazdy na basen, zajęcia na siłowni, zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe. Realizujemy wiele programów i projektów wzbogacających wiedzę i umiejętności uczniów. Organizujemy szereg zajęć ,  na których uczymy dzieci programować wykorzystując ozoboty, uczymy  zdrowego i  bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez udział w projektach i programach  ogólnopolskich „ MegaMisja”, Cyfrowobezpieczni”,

„ Szkolne Kluby Scottie Go!”. „ Code and meet”, dbamy o  zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów, między innymi poprzez udział w projekcie „ Szkoła pozytywnego myślenia”.

Głównym celem szkoły jest kreowanie współczesnego modelu absolwenta, którym jest uczeń kulturalny, obowiązkowy, odpowiedzialny, sumienny , samodzielny oraz wrażliwy na potrzeby innych. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, mają możliwość nauki dwóch języków obcych, nie tylko na zajęciach , ale poprzez  konwersację z wolontariuszami z krajów Europy Zachodniej , dzięki realizowanemu programowi we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej,   przez co wzbogacają swoją wiedzę, kształcą umiejętności językowe, uczą się otwartości na odmienne kultury , tradycje, a przede wszystkim uczymy ich tolerancji.

Nauka odbywa się w 17 oddziałach, w jednozmianowym systemie lekcyjnym,  z podziałem na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. Uczniowie mogą wykazać się samodzielnością w pracy Samorządu Szkolnego, Klubu  Europejskiego i Klubu Wolontariuszy. Organizujemy wielodniowe wycieczki zagraniczne, wielodniowe obozy sportowe, jednodniowe wycieczki tematyczne , integracyjne, stwarzamy warunki  uczniom do nawiązywania i utrzymywania kontaktów  z młodzieżą obcojęzyczną. Ponadto organizowane są liczne wyjazdy uczniów na spektakle teatralne i filmowe , lekcje, warsztaty specjalistyczne na uczelniach wrocławskich. Klasy sportowe uczestniczą w zimowych i letnich obozach treningowych: narciarskim, wrotkarstwa szybkiego i pływackim. Gimnazjaliści klas  trzecich uczestniczą w  Programie Orientacji Zawodowej, dzięki któremu są przygotowywani do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku oraz Gimnazjum nr 2

im. Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku  do zeszłego roku  tworzyły Miejski Zespół Szkół. Od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w wyniku reformy  została tylko szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi, funkcjonującymi do wygaśnięcia. Szkoły posiadają własnych patronów, własny sztandar  i wspólny ceremoniał. W ciągu ostatnich lat  istnienia szkoła systematycznie wzbogacała i poszerzała swoją ofertę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą. Zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum, realizowana jest  innowacja z języka angielskiego, dzięki której uczniowie mają możliwość nauki języka obcego w rozszerzonym zakresie, z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik . Drugim novum wprowadzonym w szkole jest  innowacja  matematyczno – informatyczna z elementami języka angielskiego , która cieszy się również popularnością wśród uczniów.

O  jakości pracy szkoły świadczą certyfikaty: „ Szkoła pozytywnego Myślenia, „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, ,„Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”     „Zachowaj trzeźwy umysł’, „ Szkoła dobrze zaprojektowana ”,  ,„ Szkolny Klub Wolontariatu”, „ Wszystkie kolory świata”.

Szkoła szczyci się wieloma sukcesami. Nagrody „Leonardo” z rąk Burmistrza Miasta Kłodzko każdego roku odbiera liczne grupa uczniów. Również w wielu konkursach uczniowie zajmująnajwyższe lokaty, nie tylko na szczeblach lokalnych, ale i ogólnopolskich. Do znaczących osiągnięć zaliczają się także sukcesy sportowe, szczególnie we wrotkarstwie szybkim na szczeblu ogólnopolskim , międzynarodowym oraz  koszykówce chłopców na szczeblu  powiatowym i  wojewódzkim.

 

Lokalizacja szkoły.

 

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  umiejscowiona jest na peryferiach miasta, co gwarantuje uczniom bezpieczne warunki do nauki. Wokół budynku znajduje się dużo zielonej przestrzeni, która również stwarza podstawy  do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Okolica jest atrakcyjna ze względu na piękne, zielone otoczenie, przyjazne uczniom, umożliwiające spacery, lekcje w plenerze i odpoczynek przy sprzyjającej aurze. Szkoła jest bezpieczna, ponieważ brak w niej anonimowości, nie ma możliwości przebywania osób trzecich z  niewyjaśnionymi zamiarami.  Zarówno nauczyciele jak i obsługa  zwraca szczególną uwagę na osoby obce będące  na jej  terenie.

 

Kadra szkoły.

 

Kadra szkoły to nauczyciele z doświadczeniem zawodowym , lubiący wykonywany zawód. Szkoła zatrudnia 44nauczycieli, 21 dyplomowanych, 18 mianowanych  i tylko  5 nauczycieli  kontraktowych. Wszyscy systematycznie poszerzamy i doskonalimy  swoje umiejętności i kwalifikacje, co powoduje podwyższenie jakości pracy szkoły. 22 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów.

 

Baza szkoły.

 

Bazę szkoły stanowi 31 pomieszczeń edukacyjnych – w tym 8 sal wyposażonych jest w tablice  multimedialne, trzy sale językowe, w tym dwie pracownie, dwie sale komputerowe, czytelnia multimedialna, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, siłownia, dwa boiska sportowe do gier zespołowych oraz tor wrotkarski. Budynek szkoły wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową. Do dyspozycji nauczycieli w celu podniesienia jakości pracy dydaktycznej i uatrakcyjnienia  procesu dydaktycznego  jest 51 komputerów stacjonarnych i 38 laptopów. W budynku szkoły funkcjonuje świetlica szkolna  i kuchnia szkolna wraz ze stołówką. Bezpośrednio przy szkole usytuowana jest świetlica środowiskowaw pełni wyposażona, z własnym dostępem do kuchni i toalety. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum (dwie niezależne grupy), potrzebujących szczególnego wsparcia i opieki. Zajęcia na świetlicy prowadzą wykwalifikowani nauczyciele współpracujący systematycznie z wychowawcami , w celu przepływu informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole i na świetlicy.

            W szkole działa monitoring: 5 kamer operuje  na zewnątrz budynku oraz 8 kamer wewnętrznych, umieszczonych w strategicznych miejscach szkoły.

 

II. Misja szkoły.

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                        i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. Sprawowanie opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  poprzez umożliwienie realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 12. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 13. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 14. Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 15. Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły                    w skróconym czasie;
 16. Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 17. Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
 18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 19. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 20. Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 21. Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 22. Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 23. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 24. Zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 25. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 26. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 27. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 28. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 29. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 30. Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) na zajęciach z różnych przedmiotów;
 31. Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru   i wykorzystywania mediów;
 32. Ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 33. Egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu administracji;

 

 

III. Model absolwenta.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku to  obywatel Europy XXI wieku, który:

<! [if !supportLists] >a)     <! [endif] >w swoim postępowaniu dąży do prawd,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności

przedmiotowych,

<! [if !supportLists] >c)     <! [endif] >posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

<! [if !supportLists] >d)    <! [endif] >wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

<! [if !supportLists] >e)     <! [endif] >wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

<! [if !supportLists] >f)     <! [endif] >jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

<! [if !supportLists] >1)       <! [endif] >Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

<! [if !supportLists] >2)       <! [endif] >Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  to człowiek:

<! [if !supportLists] >a)               <! [endif] >umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

<! [if !supportLists] >b)              <! [endif] >twórczo myślący,

<! [if !supportLists] >c)               <! [endif] >umiejący skutecznie się porozumiewać,

<! [if !supportLists] >d)              <! [endif] >umiejący stale się uczyć i doskonalić,

<! [if !supportLists] >e)               <! [endif] >umiejący planować swoją  pracę i ją organizować.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszkiw Kłodzku  to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. Zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

IV. Plan działań szkoły.

 

  Obszar: BAZA SZKOŁY

 

  Cel: poprawa i utrzymanie w dobrej jakości bazy szkoły;

 

  Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >szkoła będzie dostosowana do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >uczniowie będą mogli realizować program klas sportowych w oparciu o bazę szkoły,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >pomieszczenia szkolne będą przyjazne, czyste,  dobrze wyposażone, przygotowane do realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >obieg informacji w szkole będzie na  bardzo dobrym poziomie,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >zachowanie łatwego dostępu uczniów i nauczycieli do technologii informatycznej,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >każdy nauczyciel ma swoją klasopracownię z wyposażeniem komputerowym i multimedialnym;

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >proces edukacyjny jest prowadzony z wykorzystaniem terenów zielonych  w obrębie posesji szkoły ;

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >efektywne wykorzystanie energii i ogrzewania w szkole;

 

 

 Zadania do realizacji:

 

1.Zmodernizowanie sprzętu w pracowni multimedialnej w bibliotece . Polepszenie dostępu dzieci i nauczycieli do zasobów internetowych w celach edukacyjnych jak i  zagospodarowujących czas wolny.

2. Dokupienie tablic i rzutników multimedialnych. Umożliwienie każdemu nauczycielowi korzystanie z narzędzi multimedialnych   w celu pozyskania wartościowych treści z sieci i wykorzystanie sprzętu w procesie edukacyjnym.

3.Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Sukcesywne wymienianie oprogramowania i  wykupywania licencji w celu bezpiecznego i wartościowego  korzystania z sieci.

4. Utworzenie radiowęzła szkolnego. W szkole co miesiąc odbywają się apele porządkowe w celu przekazywania  informacji miedzy nauczycielami a uczniami, poruszania spraw ogólnoszkolnych, wręczanie nagród i wyróżnień. Apele odbywają się w czasie  lekcji wychowawczych. Aby usprawnić przepływ informacji,  konieczne jest zorganizowanie radiowęzła  szkolnego.

5. Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie nauczycielom podstawowych pomocy dydaktycznych do pracy. Sukcesywne wyposażanie gabinetów w pomoce dydaktyczne, uatrakcyjniające proces lekcyjny.

6. Zachęcanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach  , celem pozyskiwania grantów na rozwój zaplecza dydaktycznego swojego warsztatu pracy. Koło turystyczne już otrzymało grant w wysokości 900 zł, który został wykorzystany na zakup kompasów, map, odczynników do badania czystości wody. Grant 700 zł uzyskany w projekcie „Logiczna siódemka”  został przeznaczony na zakup gier logicznych dla dzieci. Z projektu   dla świetlic szkolnych „Mega Misja” Fundacji Orange   otrzymaliśmy nagrody w postaci tabletu, przyborów papierniczych , książek i gier planszowych. Z edycji projektów „Konstruktorzy marzeń”  organizowanego przez Centrum Mikołaja Kopernika za projekt „Ruch” otrzymaliśmy grant w wysokości 2700 zł,  który zostanie wykorzystany na zorganizowanie kącika technicznego dzieci.  Grant  w wysokości 6.000 zł pozyskany za projekt „ Miasteczko rowerowe” z Fundacji przy Banku Zachodnim nie tylko wzbogaci bazę szkoły , ale również zintegruje środowisko lokalne ze szkołą. 

7.  Stworzenie klasy ekologicznej poprzez udział w projektach. Jednym  z partnerów tego przedsięwzięcia jest  firma  Leroy Marlin w Kłodzku. Poprzez udział  w projekcie  szkoła zyskała by bardzo dobrze zaprojektowaną i wyposażoną klasę , w której realizowane będą zajęcia przyrodnicze  w ramach obowiązkowych zajęć jak i kół zainteresowań.

8. Stworzenie klasy edukacji wczesnoszkolnej  we współpracy z firmą IKEA. Projekt i wykonanie klasy we współpracy z firmą IKEA we Wrocławiu , klasy ekologicznej, kolorowej i przyjaznej dzieciom z edukacji wczesnoszkolnej.

9. Dokupienie szafek uczniowskich.  Posiadamy już 36  szafek. Mając na uwadze  komfort przechowywania przez dzieci ubrań, przyborów szkolnych  potrzeba jest  dokupowanie szafek w takiej ilości , aby każdy uczeń miał swoją.  Ponadto indywidualne szafki rozwiązują problem przeładowanych i za ciężkich plecaków. Posiadane już szafki zostały zakupione z funduszy pozyskanych przez Stowarzyszenie Rodziców ‘Siódemka” i kolejne również zostaną zasponsorowane przez Stowarzyszenie.

10. Zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły.

a) Wymalowanie gier podłogowych przed szkołą i  za szkołą. Część inwestycji została już wykonana, jednakże nadal mamy miejsca na zagospodarowanie podłóg na korytarzach szkolnych w gry i plansze do zabaw podłogowych.

b) Stworzenie miasteczka rowerowego na  terenie posesji szkoły. Ta forma zagospodarowania przestrzeni umożliwi organizację i zdanie przez uczniów karty rowerowej. Jeden z nauczycieli posiada kwalifikacje do przeprowadzenia kursu i egzaminu. Ponadto miasteczko rowerowe będzie alternatywa do spędzania wolnego czasu przez uczniów , a także środowiska lokalnego.

c) Stworzenie zielonej klasopracowni na terenie  posesji szkoły. Warunkiem koniecznym do realizacji podstawy programowej jest organizacja zajęć  w warunkach sprzyjających uczeniu się i pobudzających aktywność uczniów. Zajęcia w plenerze tj. zielonej, ekologicznej, drewnianej klasopracowni na przedmiotach przyrodniczych , edukacji wczesnoszkolnej zapewni fajną alternatywę dla klasy w budynku szkolnym.  Ta forma inwestycji zostanie współorganizowana ze środków Stowarzyszenia oraz funduszy przekazanych przez rodziców.

d) Dokupienie   sprzętu rekreacyjnego  na plac zabaw. Posiadamy atestowany i bezpieczny plac  zabaw, stworzony  ze środków Stowarzyszenia Rodziców „ Siódemka”. Ze względu na dużą atrakcyjność tej formy spędzania czasu i  ruchu na  świeżym powietrzu konieczne jest doposażenie placu zabaw w kolejne ciekawe przyrządy.

e)  Remont i aranżacja małego boiska szkolnego . Remont małego boisk szkolnego oraz zaaranżowanie na nim gier podłogowych umożliwi efektywne wykorzystanie kolejnego miejsca na zajęcia wychowania fizycznego , gry i zabawy dzieci pod opieka nauczycieli oraz  rodziców.

f)  Rozbudowa bazy sportowej poprzez budowę rozbiegu i skoczni do skoku w dal. Inwestycja poprawi  warunki do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego

11. Modernizacja siłowni. Posiadamy  siłownię  wyposażona w odpowiedni sprzęt , ale konieczna jest naprawa sprzętu istniejącego i doposażenie w nowe przyrządy. Ponadto sama przestrzeń siłowni wymaga remontu.

12. Rozszerzenie monitoringu szkolnego. Posiadamy  5 kamer, które  operują na zewnątrz budynku oraz 8 kamer wewnętrznych, umieszczonych w strategicznych miejscach szkoły. Bezpieczeństwo dzieci to podstawowy  warunek  realizacji procesy dydaktyczno-wychowawczego , a kamery wspomagające dyżury nauczycielskie umożliwiają spełnienie tego zadania. Ponadto  monitorowana jest cała posesja szkoły , z boiskami, placami zabaw  poza godzinami działania szkoły.

 

 

 Obszar: DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

 Cele:

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >utrzymanie wysokich  wyników ze sprawdzianu w klasie ósmej ,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >zmniejszenie liczby uczniów drugorocznych,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >zwiększenie liczby uczniów wzorowych,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach wiedzy,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >realizacja projektów ogólnopolskich oraz międzynarodowych w ramach programu eTwinning – przygotowanie do projektu Erasmus.

 

 

 

  Kryteria sukcesu  w planowanym obszarze:

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >uczniowie uzyskują wysokie  wyniki sprawdzianu po klasie ósmej  (w porównaniu z latami poprzednimi i średnią miasta oraz województwa odniesieniu do wyników klas szóstych),

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >uczniowie chętniej podejmują dodatkowe działania, uczestniczą w festiwalach wiedzy, kołach zainteresowań, realizują projekty, programy, akcje wolontariatu,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >mniejsza ilość uczniów drugorocznych,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >większa ilość uczniów wzorowych,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach naukowych,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >osiąganie sukcesów w zawodach sportowych ,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości psychofizycznych i  edukacyjnych,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >nauczyciele podejmują  działania, aby wejść  w międzynarodowy projekt Erasmus,

 

Zadania do realizacji:

 

I. Wykorzystywanie innych form organizacyjnych w procesie dydaktycznym.

 

1. Realizacja programu klas sportowych.

2. Innowacja z matematyki  i informatyki, języka angielskiego.

3. Wykorzystywanie technologii multimedialnych w pracy z uczniami.

4. Wykorzystanie zasobu internetowego do uatrakcyjniania procesu lekcyjnego w ramach TIK Korzystanie na lekcji podczas pracy ze stron interaktywnych  umożliwiających  zaktywizowanie uczniów do nauki tj. ClassDojo, Zabawnik.org, arkive.org, LearningApps.org, Mozaik3D, BaBaDum,   ePodręczniki.

5. Nauka kodowania.  Ścisła współpraca o obecnymi trenerkami oraz umożliwienie doskonalenia zawodowego innym nauczycielom w tym zakresie. Wykorzystanie przez nauczycieli stron internetowych do nauki kodowania typu: nowoczesne nauczanie.edu.pl/generator.

6. Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim mająca na celu realizację podstawy programowej w formie warsztatów, prelekcji na poszczególnych wydziałach  Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. Nawiązanie współpracy z instytucjami działający na rzecz dzieci w celu organizacji zajęć w muzeach, parkach techniki, np. w  Złotym Stoku, Wrocławiu, skansenach, planetariach.

8. Rozwijanie kompetencji językowych. Organizowanie  nauki języka obcego w formie warsztatów językowych wyjazdowych na EuroWeek i EuroDay.

9. Realizacja podstawy programowej z przedmiotów  przyrodniczych  we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz ochrony  zdrowia i środowiska. Organizacja zajęć w Nadleśnictwie, Sanepidzie, Kłodzkich Wodociągach.

10. Realizacja podstawy programowej z wybranych przedmiotów poza murami szkoły , w plenerze lub nowo stworzonej zielonej  klasopracowni.  

11. Realizacja szkoleń e-Twiningowych . Każde cztery bezpłatne  szkolenia muszą zostać zakończone projektem wykonanym przez dzieci. Wykonanie projektu kończy się sprawozdaniem , które umożliwia  skorzystanie z kolejnych czterech bezpłatnych szkoleń.  Szkolenia nauczycieli oraz wykonane projekty są działaniem zmierzającym do wejścia w europejski Program Erasmus 2014-2020.  Jestem od roku w ścisłej grupie przygotowującej szkołę do rozpoczęcia Programu Erasmus.

 

 

II. Doskonalenie  warsztatu metodycznego nauczycieli .

 

1. Lekcje otwarte przed każdą konferencją – doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 „ Dobre praktyki”.

2. Organizacja szkoleń zewnętrznych  dla zespołów nauczycieli określonych przedmiotów z różnych szkół. 

3 Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich szkól podstawowych  dotyczącego oceniania w klasach młodszych. 

4. Organizacja szkoleń dla zespołów nauczycieli z różnych szkół w celu wymiany doświadczeń  - „ Dobre praktyki”. Stworzenie sieci współpracy na terenie Kłodzka.

5. Tworzenie podletów w ramach doskonalenia zawodowego w zespołach przedmiotowych. Stworzenie bazy stron wykorzystywanych w edukacji w formie chmury, która będzie dostępna w bibliotece szkolnej.

6. Zmobilizowanie nauczycieli do uczestniczenia w Werbinariach – prezentacjach pedagogicznych  online doskonalących warsztat metodyczny.

7. Zachęcenie nauczycieli do korzystania ze stron dla kreatywnych. Przedstawienie ofert stron internetowych przeznaczonych dla aktywnych i kreatywnych nauczycieli typu: Superbelfrzy.pl , Specjalni.pl.

8. Organizacja wspomagania dla nauczycieli  poprzez metodę” Dobrej praktyki” , lekcje otwarte, koleżeńskie, zajęcia w zespołach przedmiotowych.

 

III. Indywidualizacja nauczania.

 

1.Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych  skonstruowana po uprzednim ankietowym badaniu potrzeb  uczniów i oczekiwań rodziców.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  dla potrzebujących uczniów.

3. Zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne .

4. Zmodyfikowanie metod pracy z uczniem w kwestii sprawdzania wiedzy i powtarzania wiadomości. Wykorzystanie portali internetowych  do przeprowadzania kartkówek i zadawania zadań domowych, np. quizizz.com.

5. Zadania domowe tylko dla chętnych. Zadania domowe  wykonują tylko uczniowie chętni, ale każde zadanie jest ocenione.

6. Organizacja konsultacji dla uczniów. Raz w miesiącu  każdy nauczyciel przeznacza 1 godzinę  dla uczniów w ramach konsultacji.

7. Udział wolontariuszy w lekcjach z języków obcych. Praca wolontariuszy na zajęciach wspomagająca kształcenie umiejętności językowych zarówno dla uczniów zdolnych  oraz mających problemy. Od 16 lat współpracujemy z Europejskim Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w  Warszawie w celu uzyskania akceptacji programu pracy z wolontariuszami. Co cztery lata przechodzimy proces akredytacji uzyskując  pozytywną ocenę programu na kolejny okres. Praca z wolontariuszami w różnych formach daje rewelacyjne rezultaty w kształceniu kompetencji językowych  i kształtowania naszych uczniów jako obywateli świata.

8. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.  Jedna z form  pomocy koleżeńskiej będzie

„ Gadająca ściana”, na której uczniowie będą mogli zapisywać komunikaty w formie prośby o pomoc lub z ofertą pomocy z określeniem formy kontaktu.

9.Realizacja projektów edukacyjnych. Opracowanie planu projektów edukacyjnych , wyznaczenie  zagadnień oraz opiekunów dydaktycznych.

10. Tworzenie szkolnego bloga. Kontynuowanie prowadzenia przez uczniów bloga pod opieką nauczyciela. 

 

 

IV. Praca z uczniem zdolnym. 

 

1. Plan zajęć  pozalekcyjnych skonstruowany dla uczniów posiadających zdolności i predyspozycje do określonych dyscyplin sportowych. .

2. Zmodyfikowanie Programu Wspierania Uzdolnień.

3. Udział uczniów w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach  i zasięgu.

4. Udział uczniów w zawodach sportowych.

5. Indywidualizacja pracy z  uczniami wybitnie uzdolnionymi fizycznie realizującymi program klas sportowych. Praca indywidualna z uczniami w określonych dyscyplinach sportowych : koszykówka, pływanie, wrotkarstwo szybkie.

6. Doskonalenie  kompetencji  językowych . Organizowanie konkursów międzyszkolnych  i powiatowych  z języków obcych. Przygotowywanie uczniów z udziałem wolontariuszy .

7. Ewaluacja programu klas sportowych. Poszerzenie  o nową dyscyplinę sportową – koszykówkę.

8. Tworzenie programów autorskich z określonych dyscyplin sportowych na zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego. Opracowanie programów na poszczególne dyscypliny sportowe tj. koszykówka, akrobatyka, gry zespołowe, tenis ziemny na zajęcia fakultatywne do wyboru dla uczniów.

9. Organizacja  dnia „ Giełda pomysłów”. Prezentacja ciekawych projektów, doświadczeń , przedstawień i innych form aktywności intelektualnej uczniów przed rodzicami, środowiskiem lokalnym, zaproszonymi  gośćmi. .

10. Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców. Opracowanie na początku roku kalendarza zajęć otwartych z poszczególnych przedmiotów i sukcesywne organizowanie dla rodziców lekcji pokazowych.

11. Reaktywowanie , we współpracy z UM, wymiany międzyszkolnej  ze szkołami w Bensheim.

12.Organizacja grup uczniów do wymiany  językowej. Przygotowywanie uczniów  do wymiany z miastami partnerskimi w Niemczech.

 

V.  Organizacja wybranych zajęć w grupach międzyklasowych .

 

1.  Opracowanie planu zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy międzyoddziałowe z języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki, dodatkowych zajęć sportowych (fakultety).

2. Opracowanie planu zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy międzyklasowe  np. z biologii w celu organizacji  ciekawych zajęć w innej formie niż lekcja w szkole jako szansa na rozbudowę oferty edukacyjnej szkoły.

3.Podział na 3 poziomy zaawansowania z języków obcych w klasach siódmych, ósmych i trzecich po zdiagnozowaniu umiejętności językowych danych uczniów.

 

 

 

 

VI . Wprowadzenie systemu monitorowania rozwoju ucznia.

 

1. Badanie kompetencji kluczowych metodą złotych kręgów.

2. Monitorowanie przyrostu wiedzy przez nauczycieli z każdego przedmiotu (np. sprawdziany po każdym dziale).

3. Przygotowanie przez nauczycieli kryteriów oceniania i stworzenie bazy sprawdzianów; zadań dodatkowych wykraczających poza program danej klasy.

4. Ewaluacja kryteriów nauczania.

5. Przeprowadzanie rzetelnych analiz testów kompetencji, wyciąganie wniosków  i przeprowadzanie działań na podstawie wniosków.

 

Obszar: DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

 Cele:

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >rozszerzenie kręgu osób mogących mieć wpływ na sposób organizacji specjalistycznej pomocy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >osiąganie przez uczniów wyższych sukcesów na różnych płaszczyznach,

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >włączenie rodziców do aktywnej współpracy,

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >przyrost wiedzy uczniów o historii szkoły, regionu i osobach kultywujących jego tradycje.

 

Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >każdy uczeń ma możliwość korygowania wad, uzupełniania wiedzy   i rozwijania swoich uzdolnień,

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >organ prowadzący współorganizuje specjalistyczną pomoc,

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >uczeń ma poczucie, że jego wysiłki (dokumentowane sukcesami) są zauważalne w środowisku szkolnym i poza szkolnym, ma możliwość prezentacji własnego dorobku,

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >rodzice są współodpowiedzialni za procesy (dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy) zachodzące w szkole,

<! [if !supportLists] >·             <! [endif] >uczniowie i rodzice czynnie włączają się do organizacji uroczystości szkolnych i inicjują działania gruntujące wiedzę o historii szkoły i celebrujące jej tradycje,

   uczniowie są wrażliwi, empatyczni i wykazują szacunek oraz tolerancję dla              różnych kultur.

                    uczniowie  biorą udział w akcjach charytatywnych,

                    uczniowie wraz z nauczycielami współpracują z fundacjami,

 

Zadania do realizacji:

 

1. Wypracowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rozpoznawania i zaspakajania specyficznych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów.

2. Realizacja zadań wynikających z systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3. Terapia pedagogiczna.

4. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy środowiskowej.

5. Szkolenie nauczycieli w zakresie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawnych.

6. Zwiększenie liczby godzin pracy psychologa.

7. Realizacja istniejących programów profilaktycznych.

8. Praca w zespołach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

9. Włączanie uczniów realizujących indywidualny program nauczania w imprezy klasowe, szkolne i pozaszkolne.

10. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

11. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

12. Realizowanie Programu „Orientacji zawodowej uczniów „: zajęcia  z zawodoznastwa klasie VIII i III gimnazjum; zbieranie i udostępnianie informacji    o zawodach; zbieranie i udostępnianie informacji o ofertach szkół ponadgimnazjalnych; poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców; badanie losów absolwentów; organizowanie wyjść, wycieczek do szkół ponadgimnazjalnych lub spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.

13. Spotkania z ciekawymi zawodami – prelekcje prowadzone przez rodziców, osób z zewnątrz.

14. Rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów,

a) przestrzeganie i realizacja istniejących w statucie i WSO form nagradzania i promowania,

b) pozyskiwanie funduszy na zakup nagród od Rady Rodziców, sponsorów i Stowarzyszenia Rodziców „Siódemka”,

c) nagradzanie różnorodnych form aktywności ucznia poprzez ocenę motywującą do dalszej pracy,

d) artykuły do  lokalnych gazet o uczniach – zdjęcie, sylwetka, promocja uzdolnień, ciekawe zajęcia poza szkołą,

 e) kontynuacja pomysłu „Galeria Mistrzów” na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły

 f) zamieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły i fb,

 g) wybór najlepszego sportowca-ucznia w danym roku szkolnym w klasach I-III, IV-VII szkoły  podstawowej  i klasie III gimnazjum,

 h) prezentacja sukcesów uczniów na apelach porządkowych lub poprzez nowostworzony radiowęzeł.

 i) typowanie uczniów do stypendiów,

15. Zapewnianie rodzicom uczestnictwa w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego,  udziału w debatach, rozstrzyganiu sporów, postępowaniach mediacyjnych,

a) zaangażowanie chętnych rodziców odpowiednimi kwalifikacjami  w prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach realizacji programów profilaktycznych,

 b) umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły,

 c) zapraszanie rodziców do współorganizowania imprez i uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych,

d) organizowanie spotkań o charakterze mediacyjnym uczeń – nauczyciel – rodzic,

 e) zaangażowanie rodziców w wycieczki, wyprawy koła turystycznego,

16. Wykorzystanie w pracy wychowawczej tradycji szkoły i wielokulturowego otoczenia społecznego,

a) obchody Dni Patronów obu szkół,

b) oświęcenie lekcji patronom szkół i tradycji szkoły,

c) kolędowanie,

d) stworzenie harmonogramu imprez szkolnych,

e) projekty edukacyjne – prezentacja wykonanych prac i działań,

f) zapoznanie z niektórymi elementami kultury kraju pochodzenia wolontariuszy pracujących          w naszej szkole,

17. Prowadzenie edukacji regionalnej i wykorzystywanie lokalnej tradycji, obyczajów i zwyczajów w programach własnych  w wybranych edukacjach,

a) współpraca z Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

b)współpraca z Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (koncerty, Dni Twierdzy, spektakle teatralne itp.),

c) tablica informująca o regionie, imprezach lokalnych prowadzona przez uczniów pod opieką nauczyciela, działalność koła turystycznego, Młodzieżowej Radzie  Miasta Kłodzka,

d) zrealizowanie przynajmniej jednego projektu (w wersji obcojęzycznej) w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu,

e) przybliżanie kultury naszego regionu młodzieży z Bensheim w ramach wymiany przez uczniów naszej szkoły,

f) organizacja wykładów, ćwiczeń z ciekawymi osobami,

g) podjęcie przez uczniów aktywnych działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska,

h) akcja charytatywno- ekologiczna „Nakrętki dla hospicjum”,

i) akcja charytatywna pod sztandarami UNICEF,

j) akcja charytatywna „ Góra Grosza”.

k) akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”,

l)  pomoc dla schroniska” Pod Psia Gwiazdą”.

18. Współpraca  z fundacjami lokalnymi, np. „Razem możemy więcej” oraz ogólnopolskimi.

19. Realizowanie programu profilaktyki zdrowotnej i korekcji wad,

a ) kwalifikowanie uczniów do programu profilaktyki wad postawy,

b) ewaluacja programu profilaktyki wad postawy,

c) zwiększenie liczby godzin pracy pielęgniarki,

d) fluoryzacja,

e) realizacja programów: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”,

f) zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy.

g) zajęcia psychoedukacji dla uczniów prowadzone przez psychologa szkolnego,

 

 

 

Obszar: ORGANIZACJA PRACY I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

         Cel : sprawne  funkcjonowanie szkoły;

 

          Kryteria sukcesu w planowanym obszarze :

 

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >społeczność szkolna traktuje szkołę jako drugi dom, jest odpowiedzialna za realizację zadań,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >występuje samoocena i mobilizacja pracowników do osiągania sukcesów,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >zachowania w różnych sytuacjach są poprawne, racjonalne i zgodne z prawem

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >każdy problem znajduje rozwiązanie,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >nauczyciele rozumieją konieczność wypracowania wspólnego stanowiska, chętnie pracują w zespole,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >zadania są realizowane, cel działań jest czytelny dla nauczyciela i ucznia,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >działania nauczycieli są zauważane, oceniane obiektywnie,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >pracownicy znają przepisy regulujące pracę szkoły,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >nauczyciele postępują zgodnie z kodeksem etyki,

<! [if !supportLists] >·           <! [endif] >nie występują błędy i naruszenia prawa,

 

 Zadania do realizacji:

 

1. Opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego z roku ubiegłego oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej  państwa.

2. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników  do doskonalenia jakości pracy szkoły.

3. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

4. Monitorowanie przebiegu i skuteczności podejmowanych działań  w szkole.   

5. Bieżące aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych szkoły regulaminów, procedur zgodnie ze  zmianami prawa oświatowego.

6. Wdrażanie systematycznie ewaluowanych procedur postępowania w obszarach: zarządzanie szkołą, zarządzanie personelem, kształcenie, wychowanie, opieka.

7. Modyfikowanie i dostosowywanie 5- letniego i rocznych programów rozwoju placówki do potrzeb i oczekiwań klientów szkoły.

8.. Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy

9.  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

10. Obserwowanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez hospitacje.

11. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.

12. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.

13. Prowadzenie kontroli zgodności działań organów szkoły z przepisami prawa.

14. Ocena pracy pracowników pedagogicznych i administracji.

15.Rozbudowa kontroli zarządczej o procedury zarządzania ryzykiem, zasady określenia prawdopodobieństwa.

16.Systematyczne i ciągłe szkolenie pracowników szkoły w zakresie zgodności postępowania z procedurami.

17.Powołanie rzecznika etyki i opracowanie procedury postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etyki.

18.Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich : „ Cyfrowobezpieczni” , „ Cybernauci”, „Kompetencje Kluczowe”. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

19. Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej.

20. Powoływanie zespołów nauczycielskich oraz opracowywanie procedur regulujących ich pracę.

21.Zasięganie opinii przewodniczącego zespołu o pracy nauczyciela będącego członkiem jego zespołu podczas dokonywania oceny pracy, przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego,,

22.Promowanie osiągnięć poszczególnych nauczycieli oraz zespołów w formie prezentacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

23. Dbałość o wypracowane tradycje szkoły.

 24. Budowanie poczucia przynależności, więzi z grupą , szkołą, środowiskiem lokalnym, miastem.

25.Wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach (klasowym, szkolnym), udział uczniów szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Kłodzka.

26.Realizowanie corocznych tradycyjnych działań, które mają różnorodne walory wychowawcze i integrujące (np. Kolędowanie, Bieg Kościuszkowski).

 

 

 

 

 

Opracowała:

Anna Kasprzycka

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   krystian kusznir
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   K Kusznir
Autor ostatniej poprawki:   K Kusznir
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Wojciech Wiącek
ilość wyświetleń:   1361
data wytworzenia informacji:  13.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2019 14:13
data weryfikacji:   28.03.2019 12:58
data ostatniej zmiany:   28.03.2019 12:58 Rejestr zmian