Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 7

Strona internetowa instytucji: http://www.sp7.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Program wychowawczo-profilaktyczny SP7

Opis informacji:

Opracowanie J.Mularczyk Baran, A Ogonowska


 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

 WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

Szkoły Podstawowej nr 7

im. Tadeusza Kościuszki

w Kłodzku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowały:

Marcin Kaczmarczyk

Joanna Koremba

Elżbieta Panasik

Agnieszka Ogonowska

Joanna Mularczyk-Baran

 

 

 

Kłodzko 2018

 

<! [if !supportLists] >1<! [endif] >. Wstęp

<! [if !supportLists] >2<! [endif] >. Podstawa prawna

<! [if !supportLists] >3<! [endif] >. Diagnoza problemów

<! [if !supportLists] >4<! [endif] >. Cele Programu

<! [if !supportLists] >5<! [endif] >. Misja szkoły

<! [if !supportLists] >6<! [endif] >. Model absolwenta

<! [if !supportLists] >7<! [endif] >. Zadania szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki

<! [if !supportLists] >8<! [endif] >. Uczestnicy Programu

<! [if !supportLists] >9<! [endif] >. Tryb postępowania w sytuacjach trudnych

<! [if !supportLists] >10<! [endif] >. Zasady ewaluacji

 

                                                                  

 

1. WSTĘP

 

 

W związku z reformą oświaty, od dnia 1.09.2017 r. Miejski Zespół Szkół w Kłodzku przyjmuje nazwę Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki. W ośmioklasowej szkole podstawowej pozostają oddziały gimnazjalne do wygaśnięcia w roku szkolnym 2018/2019.         

W szkole znajdują się oddziały sportowe, ogólne i z innowacją językową. Swoją ofertę edukacyjną kierujemy zarówno do uczniów zdolnych, przeciętnych, jak i do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotą naszych działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych jest współpraca wszystkich nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi w trosce o tworzenie klimatu otwartości, życzliwości i dialogu.

            Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w SP 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku opiera się na przyjętej przez społeczność szkolną hierarchii wartości, wśród których za najważniejsze uznajemy: zdrowie, rodzinę, bezpieczeństwo, szacunek, przyjaźń i poszanowanie tradycji i kultury narodu. Pragniemy poprzez szerokie działania profilaktyczno-wychowawcze chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata. Chcemy tak skonstruować nasz program, by młody człowiek, będący uczniem naszej szkoły znał swoją wartość, był asertywny, wiedział, co dla niego ważne i jak ma kierować swoim życiem, by stać się prawym, odpowiedzialnym za siebie i za innych obywatelem. By umiał zapanować nad swoimi słabościami i nie ulegał negatywnym wpływom. Wreszcie, by nasza szkoła była wolna od agresji i przemocy, a wszyscy czuli się w niej dobrze i bezpiecznie.

Treści Programu są spójne ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i obowiązującą podstawą programową dla szkoły podstawowej, a jego fundamenty zbudowano w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencję o Prawach Dziecka i Ustawę Prawo Oświatowe.

 

 

2. PODSTAWA PRAWNA

 

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Konwencja o Prawach Dziecka

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (…) ( Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 • Statut MZS w Kłodzku.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274)

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493).

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

3. DIAGNOZA PROBLEMÓW

Diagnoza środowiska szkolnego została opracowana na podstawie:

 • ankiet dla uczniów i rodziców,
 • sprawozdań  wychowawców z działań wychowawczych,
 • obserwacji zachowań uczniów,
 • analizy frekwencji uczniów,
 • analizy frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
 • rozmów z uczniami i ich rodzicami,
 • rozmów z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w procesie wychowawczym i opiekuńczym.

Uczniowie o najwyższym ryzyku zagrożenia to uczniowie:

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo,

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >naruszający podstawowe normy społeczne,

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >eksperymentujący z używkami,

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >z dużymi niepowodzeniami szkolnymi.

 

W szkole określono następujące obszary oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych dla uczniów SP 7:

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >agresja

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >bezpieczeństwo w szkole i poza nią, 

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >kształtowanie właściwych postaw, asertywność, kultura bycia i wypowiedzi,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >profilaktyka uzależnień,

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >regularne realizowanie obowiązku szkolnego,

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >zachowania ryzykowne ( zaburzenia jedzenia, naruszanie prawa, przedwczesna inicjacja seksualna),

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >brak dyscypliny i niska kultura języka,

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >brak motywacji do nauki,

<! [if !supportLists] >·        <! [endif] >lekceważenie obowiązków szkolnych,

 

 

 

 

4. CELE PROGRAMU:

Cele ogólne

 

Cele szczegółowe

 

<! [if !supportLists] >1.        <! [endif] >Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Dbanie o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach lekcyjnych oraz przerwach śródlekcyjnych.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Stwarzanie właściwych warunków podczas wyjść, wycieczek i imprez okolicznościowych.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Przeciwdziałanie przemocy i agresji.

<! [if !supportLists] >2.        <! [endif] >Kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi i środowiska

 

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Znajomość i przestrzeganie norm społecznych.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Umiejętność oceny zachowań własnych i innych.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Umiejętność współpracy z innymi.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Stymulowanie postaw prospołecznych.

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Odpowiedzialność za środowisko społeczne i przyrodnicze.

<! [if !supportLists] >3.        <! [endif] >Promowanie zdrowego stylu życia

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wspomaganie prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, żywieniowych, dbania o higienę.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

<! [if !supportLists] >4.        <! [endif] >Kształtowanie postaw patriotycznych

 

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Rozwijanie samorządności uczniów.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności narodowej, lokalnej i szkolnej.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Poszanowanie dóbr kultury i sztuki.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych i szkolnych.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Propagowanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu i kraju.

<! [if !supportLists] >5.        <! [endif] >Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat specyfiki pracy w różnych zawodach.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących trendów rozwojowych w edukacji oraz w świecie zawodów, zatrudnienia.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Pomoc uczniom w sprecyzowaniu zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Motywowanie do określenia i zaplanowania przyszłej drogi życiowej.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie umiejętnego podejmowania decyzji z uwzględnieniem własnych możliwości i ograniczeń.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za efekty swojej pracy oraz rozwój edukacyjno-zawodowy.

<! [if !supportLists] >6.        <! [endif] >Opieka nad uczniami

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wspieranie uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wspieranie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej oraz w świetlicy środowiskowej.

<! [if !supportLists] >7.        <! [endif] >Współpraca z rodzicami

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wspieranie rodziców w procesie wychowania i profilaktyki.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Psychoedukacja rodziców.

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole i w domu.

 

5. MISJA SZKOŁY

 

W naszej placówce opracowano Misję Szkoły. Stanowi ona integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w niej założeń jest jednym z głównych celów naszych działań.

 

<! [if !supportLists] >1.        <! [endif] >We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

<! [if !supportLists] >2.        <! [endif] >Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

 

<! [if !supportLists] >3.        <! [endif] >Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie i wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas ważny, każdemu będziemy pomagać by osiągnął sukces.

 

<! [if !supportLists] >4.        <! [endif] >Kultywujemy tradycje i ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

 

<! [if !supportLists] >5.        <! [endif] >Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych, do pełnienia ważnych ról społecznych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

<! [if !supportLists] >6.        <! [endif] >Propagujemy zdrowy styl życia, wolny od wszelkich uzależnień i zachowań ryzykownych. Kształtujemy u dzieci i młodzieży umiejętność racjonalnego planowania czasu wolnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w życiu realnym i świecie wirtualnym.

 

<! [if !supportLists] >7.        <! [endif] >Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

 

<! [if !supportLists] >8.        <! [endif] >Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i dokonujemy cyklicznej skuteczności naszych działań.

 

 

6.  MODEL ABSOLWENTA
SP 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku

 

1. Absolwent  SP 7 w Kłodzku to obywatel Europy XXI wieku, który:

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >w swoim postępowaniu dąży do prawdy,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, racjonalnie korzysta ze współczesnych technologii komunikacyjnych,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > jest tolerancyjny w postrzeganiu ludzkiej różnorodności,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 

2. Absolwent  SP 7 w Kłodzku to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

 

3. Absolwent  SP 7 w  Kłodzku  to człowiek posiadający kompetencje kluczowe:

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > twórczo myślący,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > umiejący skutecznie się komunikować,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > umiejący kontrolować swoje emocje

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > umiejący stale się uczyć i doskonalić,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] > umiejący planować i organizować swoją  pracę.

 

4. Absolwent SP 7 w Kłodzku to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. Zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi oraz dbający o środowisko naturalne.

 

 

<! [if !supportLists] >7.     <! [endif] >ZADANIA SZKOŁY W OBSZARZE WYCHOWANIA
I PROFILAKTYKI

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

<! [if !supportLists] >1.     <! [endif] >Dbanie o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach lekcyjnych oraz przerwach śródlekcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >2.     <! [endif] >Stwarzanie właściwych warunków podczas wyjść, wycieczek i imprez okolicznościowych

<! [if !supportLists] >3.     <! [endif] >Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >4.     <! [endif] >Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >5.     <! [endif] >Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >6.     <! [endif] >Przeciwdziałanie przemocy i agresji

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Pełnienie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z regulaminem

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni i zasad zachowania w szkole podczas zajęć i przerw oraz wdrażanie  do ich przestrzegania

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Informowanie o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizowanie wycieczek, wyjść i imprez zgodnie z obowiązującymi regulaminami i zasadami bezpieczeństwa

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udział uczniów w pogadankach prowadzonych przez funkcjonariuszy policji i innych służb

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Prowadzenie apeli porządkowych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Zajęcia dla uczniów w ramach edukacji dla bezpieczeństwa

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Zajęcia z wychowawcą

 

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska cyberprzemocy  (godziny z wychowawcą)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego  poświęconego bezpieczeństwu w sieci pt.”3.2.1. Internet” w klasach V

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizowanie spotkań z funkcjonariuszami policji na temat zachowań pro bezpiecznych (droga do i ze szkoły, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i wakacji, bezpieczeństwo podczas samodzielnego przebywania w domu, i inne)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Nauka zachowań asertywnych (zajęcia z programu „Spójrz inaczej”), warsztaty, programy

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim i aktywnością w okresach wolnych od nauki

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego i rozpoznawania sygnałów niebezpieczeństwa

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udział uczniów w konkursach na temat bezpieczeństwa

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Monitorowanie w szkole zjawiska przemocy i agresji, w tym cyberprzemocy (badania ankietowe, obserwacja, rozmowy)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] > Kształtowanie postaw odrzucających przemoc, a zachęcających do pokojowego rozwiązywania konfliktów:

- zajęcia z programu „ Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”

-  realizacja programu własnego pt. „Stop agresji i przemocy”

-  rozmowy indywidualne o charakterze mediacyjnym

-  udział społeczności szkolnej w ogólnopolskich kampaniach i programach na rzecz przeciwdziałania przemocy

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pracownicy obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy wycieczek, imprez

Wychowawcy

Pedagodzy

Dyrektor

n-l EDB

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagodzy

Koordynator programu

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagodzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagodzy

Psycholog

Nauczyciele

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi i środowiska

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

<! [if !supportLists] >1.    <! [endif] >Znajomość i przestrzeganie norm społecznych

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >2.    <! [endif] >Umiejętność oceny zachowań własnych i innych

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >3.    <! [endif] >Umiejętność współpracy z innymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >4.    <! [endif] >Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >5.    <! [endif] >Kształtowanie postaw prospołecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >6.    <! [endif] >Odpowiedzialność za środowisko społeczne i przyrodnicze

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły i innymi dokumentami regulującymi prawa i obowiązki

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udział uczniów w apelach porządkowych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Promowanie zasad kulturalnego zachowania się

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udział uczniów w zajęciach WDŻ (za zgodą z rodziców)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Rozmowy indywidualne

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Lekcje wychowawcze

 

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Praca w grupach

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Pomoc koleżeńska

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Aktywne uczestnictwo uczniów w życiu klasy i szkoły - uroczystości klasowe i szkolne, apele, konkursy, wycieczki

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Promowanie właściwych zachowań opartych na zasadach szacunku i tolerancji

 

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Lekcje wychowawcze

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wsparcie indywidualne dla uczniów w trudnych sytuacjach życiowych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie umiejętności kontroli emocji i dostosowania zachowania do okoliczności

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów

 

 

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Angażowanie uczniów w pracę na rzecz klasy i szkoły

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Angażowanie uczniów w działalność charytatywną (Szkolny Klub Wolontariatu)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Uwrażliwianie uczniów na krzywdę ludzi i zwierząt

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Budowanie podmiotowych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami opartych na wzajemnym szacunki i tolerancji

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm etycznych (Kodeks Etyki, WDŻ, etyka, lekcje wychowawcze)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Integracja zespołów klasowych

 

 

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Dbanie o mienie swoje, kolegów oraz szkolne

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za grupę i umiejętności funkcjonowania w niej z uwzględnieniem zasad tolerancji

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Angażowanie uczniów do udziału w akcjach ekologicznych

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody, troski o jej przyszłość

 

Wychowawcy

Pedagodzy

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagodzy

n- l WDŻ

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Psycholog

Pedagodzy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagodzy

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pracownicy obsługi

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

<! [if !supportLists] >1.    <! [endif] >Wspomaganie prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >2.    <! [endif] >Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych,  żywieniowych, dbania o higienę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >3.    <! [endif] >Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych

 

 

<! [if !supportLists] >4.    <! [endif] >Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udzielanie wsparcia uczniom przejawiających problemy o podłożu emocjonalnym (np. przewlekle chorzy, z zaburzeniami odżywania, nadwrażliwi)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Indywidualna pomoc psychologa szkolnego, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i relaksacyjnych, podejmowanie oddziaływań terapeutycznych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Lekcje wychowawcze oraz WDŻ

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udział uczniów w zajęciach sportowych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Realizacja programów profilaktycznych dotyczących higieny i zdrowia (np. Owoce w szkole; Szklanka mleka; Wolność oddechu – zapobiegaj astmie; Nie pal przy mnie, proszę; Profilaktyka próchnicy, wad zgryzu)

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Profilaktyka wad postawy

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Działalność edukacyjna: pogadanki, spotkania ze specjalistami, gazetki ścienne

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie  umiejętności organizowania czasu przeznaczonego na naukę i odpoczynek

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie świadomości uczniów na temat zasad zdrowego odżywiania

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizowanie akcji prozdrowotnych i profilaktycznych oraz zachęcanie uczniów do udziału w nich

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Diagnoza kontaktów uczniów ze środkami psychoaktywnymi

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Realizacja programów profilaktyki uzależnień

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Działania interwencyjne wobec uczniów eksperymentujących z używkami oraz zagrożonych uzależnieniem

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Działania prewencyjne we współpracy z KPP Kłodzko

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kwalifikacja uczniów na wypoczynek letni o charakterze terapeutycznym

Psycholog

Wychowawcy,

n-l WDŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka szkolna

Nauczyciele wych. fizycznego

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy

Samorząd Uczniowski

 

 

Pedagodzy

Wychowawcy

 

 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

<! [if !supportLists] >1.    <! [endif] >Rozwijanie samorządności uczniów

 

 

<! [if !supportLists] >2.    <! [endif] >Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności narodowej, lokalnej i szkolnej

 

 

 

<! [if !supportLists] >3.    <! [endif] >Poszanowanie dóbr kultury i sztuki

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >4.    <! [endif] >Kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych i szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >5.    <! [endif] >Propagowanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu i kraju

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Wybór samorządów klasowych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Działalność Samorządu Uczniowskiego

 

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Reprezentowanie szkoły na konkursach przedmiotowych i tematycznych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udział w szkolnych i lokalnych uroczystościach z okazji świąt państwowych 

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizowanie wyjść do teatru, muzeum

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz umiejętności interpretacji dóbr kultury

 

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Zachowanie ceremoniału podczas apeli i świąt państwowych

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Opieka nad miejscami pamięci narodowej

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizacja szkolnych imprez okolicznościowych (np. Bieg Kościuszkowski)

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Udział w konkursach związanych z patronem szkoły, miastem rodzinnym

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Poznawanie historii miasta i regionu

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Lekcje historii, wiedzy o społeczeństwie, lekcje wychowawcze,

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, żywe lekcje historii

Wychowawcy

Opiekunowie SU

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele
j. polskiego historii, plastyki

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele historii,

Organizatorzy imprez

SU

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele poloniści, historycy

Bibliotekarz

 

Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej

 

Cele, zadania, formy realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację tego punktu są zawarte w odrębnym dokumencie Wewnątrzszkolny Program Doradztwa i Orientacji Zawodowej

 

Opieka nad  uczniami

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

<! [if !supportLists] >1.    <! [endif] >Wspieranie uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym

 

<! [if !supportLists] >2.    <! [endif] >Wspieranie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych

 

<! [if !supportLists] >3.    <! [endif] >Opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

<! [if !supportLists] >4.    <! [endif] >Sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizowanie pomocy materialnej, rzeczowej dla uczniów potrzebujących

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Kwalifikowanie uczniów na zajęcia w świetlicy środowiskowej

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym opinie i orzeczenia PPP

 

<! [if !supportLists] >·      <! [endif] >Działalność świetlicy szkolnej

Wychowawcy

Pedagodzy

 

Wychowawcy

Pracownicy świetlicy śr.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Specjaliści

Nauczyciele

 

Wychowawcy świetlicy

 

Współpraca z rodzicami

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

<! [if !supportLists] >1.    <! [endif] >Wspieranie rodziców w procesie wychowania i profilaktyki

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >2.    <! [endif] >Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >3.    <! [endif] >Psychoedukacja rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >4.    <! [endif] >Wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole i w domu

 

 

 

 

 

 

 

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Indywidualne konsultacje z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Współpraca z rodzicami w zakresie kierowania uczniów na badania do PPP
 

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Angażowanie rodziców do współpracy przy organizacji imprez klasowych i szkolnych,

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >systematyczna współpraca z Radą Rodziców

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Angażowanie rodziców do aktywności w ramach Stowarzyszenia Rodziców „Siódemka”

 

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Zapoznanie ze Statutem Szkoły (w tym z WSO), Pro­gramem Wychowawczo- Profilak­tycznym, regulaminami i procedurami

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Organizowanie spotkań, prelekcji na tematy związane ze współczesnymi problemami wychowawczymi, społecznymi, edukacyjnymi

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Informowanie o formach pomocy socjalnej organizo­wanych w szkole i poza nią

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Gazetki ścienne

 

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Informowanie o wynikach w nauce
i zachowaniu na zebraniach z rodzicami oraz poprzez dziennik elektroniczny

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Pisma informujące o wynikach w nauce
i frekwencji

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Telefoniczne informowanie
o ewentualnych zdarzeniach na terenie szkoły z udziałem dzieci

<! [if !supportLists] >·     <! [endif] >Wychowawcy winni sprawować cotygodniową kontrolę prawidłowości realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, monitorować frekwencję

Wychowawcy

Specjaliści

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagodzy

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagodzy

 

 

8. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >współorganizują imprezy i akcje szkolne;

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej;

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >współtworzą społeczność szkolną i korzystają z prawa do samorządności;

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych

 

Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • znają i akceptują Program Wychowawczo-Profilaktyczny proponowany przez szkołę;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • wspierają i współpracują z wychowawcami i nauczycielami, w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

 

 

Wychowawcy klas:

 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie;
 • wspierają rozwój uczniów i ich usamodzielnianie się;
 • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
 • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • integrują i kierują zespołem klasowym;
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
 • wdrażają do samooceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • nadzorują realizację obowiązku szkolnego;
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
 • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
 • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
 • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem, logopedą, doradcą zawodowym i pielęgniarką;
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

<! [if !supportLists] >·         <! [endif] >kształtują umiejętności świadomego i wybiórczego korzystania ze środków masowego przekazu

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • realizują w toku pracy treści i cele Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły;

 

Instytucje:

 • współpracują ze szkołą w zakresie profilaktyki uzależnień
 • współpracują ze szkołą w zakresie diagnozowania trudności dydaktycznych, wychowawczych, zdrowotnych
 • współpracują ze szkołą w zakresie wspierania uczniów i rodzin o trudnej sytuacji materialnej
 • współpracują ze szkołą w zakresie oddziaływań wychowawczych, dyscyplinujących, interwencyjnych

 

 

 

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych zapisane są w załączniku do Statutu SP 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku.

 

 

10. ZASADY EWALUACJI

 

            Ewaluacja programu ma służyć ocenie efektywności podejmowanych działań oraz wdrażania wniosków z tej oceny. Będzie ona opierała się na:

 • obserwacji zachowania uczniów, stopnia zrozumienia i stosowania norm
 • obserwacji postępów w zachowaniu i nauce
 • oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach
 • analizy frekwencji na zajęciach organizowanych przez szkołę
 • analizy wyników ewaluacji przeprowadzonej po zakończeniu danego programu (ankieta ewaluacyjna)
 • oceny samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad)
 • oceny stopnia zintegrowania klas (np. test socjometryczny)
 • analizy dokumentacji szkolnej, w tym sprawozdań z realizacji planów pracy poszczególnych jednostek szkoły

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony do realizacji uchwałą 2/2018/2019 Rady Rodziców w dniu 8.10.2018 r.

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   J.Mularczyk Baran, A. Ogonowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   K Kusznir
Autor ostatniej poprawki:   K Kusznir
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Wojciech Wiącek
ilość wyświetleń:   1208
data wytworzenia informacji:  13.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2019 14:14
data weryfikacji:   28.03.2019 12:59
data ostatniej zmiany:   28.03.2019 12:59 Rejestr zmian