Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 7

Strona internetowa instytucji: http://www.sp7.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

WSO

Opis informacji:

Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania


Wewnątrzszkolne   systemy   oceniania

 

 

§ 116. 1. Ocenianiu podlegają:

<! [if !supportLists] >1)     <! [endif] >osiągnięcia edukacyjne ucznia;

<! [if !supportLists] >2)     <! [endif] >zachowanie ucznia;

 

<! [if !supportLists] >2.   <! [endif] >Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

<! [if !supportLists] >3.   <! [endif] >Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości    i umiejętności w stosunku do:

 

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

 

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

<! [if !supportLists] >4.      <! [endif] >Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

 

<! [if !supportLists] >5.      <! [endif] >Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

<! [if !supportLists] >1)     <! [endif] >informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

<! [if !supportLists] >2)     <! [endif] >udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

<! [if !supportLists] >3)     <! [endif] >udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

<! [if !supportLists] >4)     <! [endif] >motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

<! [if !supportLists] >5)     <! [endif] >monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

<! [if !supportLists] >6)     <! [endif] >dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                      i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

<! [if !supportLists] >7)     <! [endif] >umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
-wychowawczej.

 

<! [if !supportLists] >6.      <! [endif] >Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

<! [if !supportLists] >1)      <! [endif] >formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

 

<! [if !supportLists] >2)      <! [endif] >ustalanie kryteriów zachowania;

 

<! [if !supportLists] >3)      <! [endif] >ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;

 

<! [if !supportLists] >4)      <! [endif] >ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w                 § 123;

 

<! [if !supportLists] >5)      <! [endif] >przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

 

<! [if !supportLists] >6)      <! [endif] >ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

<! [if !supportLists] >7)      <! [endif] >ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

 

<! [if !supportLists] >7.      <! [endif] >Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.

 

<! [if !supportLists] >8.      <! [endif] >Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

      § 117. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

 

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

<! [if !supportLists] >4)    <! [endif] >zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

<! [if !supportLists] >5)    <! [endif] >zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

<! [if !supportLists] >6)    <! [endif] >zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji

 w oparciu o okresową ewaluację;

 

 

§ 118.  Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:

 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

 

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

 

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] > sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] > Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

 

 2.   Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

 

<! [if !supportLists] >1)     <! [endif] >warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

<! [if !supportLists] >2)     <! [endif] >warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

       3.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :

 

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

 

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły;

 

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

 

4.  W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia/ modułem, przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem umiejętności                      i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.

<! [if !supportLists] >5.   <! [endif] >Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5.

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

      § 119.   Rodzaje ocen szkolnych.

 

      1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

 

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >bieżące;

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >klasyfikacyjne:

 

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

 

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

          § 120.   Jawność ocen.

 

1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

 

       2.    Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

    

3.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego.

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

 

<! [if !supportLists] >1)     <! [endif] >na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;

<! [if !supportLists] >2)     <! [endif] > na zebraniach ogólnych;

<! [if !supportLists] >3)     <! [endif] > w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

<! [if !supportLists] >4)     <! [endif] >podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

<! [if !supportLists] >5)     <! [endif] >prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom                              (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi.

 

        § 121.   Uzasadnianie ocen.

 

<! [if !supportLists] >1.     <! [endif] > Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

 

<! [if !supportLists] >2.     <! [endif] > Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

 

<! [if !supportLists] >3.     <! [endif] >Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje rwcenzję zawierającą  następujące treści:

 

- imię i nazwisko ucznia,

- data sprawdzianu/pracy klasowej

- dział,

- uzyskana ocena,

- wyszczególnienie umiejętnosci  i wiadomości, które podlegały sprawdzeniu,

- liczba punktów możliwych do uzyskania i otrzymanych przez ucznia,

- zalecenia do dalszej pracy.

 

 

<! [if !supportLists] >4.     <! [endif] >W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie  czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 

        § 122.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 123.  Skala ocen z zajęć edukacyjnych 

 

<! [if !supportLists] >1.      <! [endif] >Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

 

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 

<! [if !supportLists] >2.   <! [endif] >Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

 

<! [if !supportLists] >3.   <! [endif] >Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

 

<! [if !supportLists] >4.   <! [endif] > Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

 

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował biegle treści i umiejętności określone w podstawie programowej  klasy, czyli:

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

<! [if !supportLists] >c)    <! [endif] >rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

<! [if !supportLists] >d)    <! [endif] > osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)

 

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:

<! [if !supportLists] >a)      <! [endif] >opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

<! [if !supportLists] >b)      <! [endif] >sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

<! [if !supportLists] >c)      <! [endif] >potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

 

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] > rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 

<! [if !supportLists] >4)    <! [endif] >stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:

<! [if !supportLists] >a)  <! [endif] >opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie

 

<! [if !supportLists] >5)    <! [endif] >stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:

<! [if !supportLists] >a)     <! [endif] >opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z   lekcji,

<! [if !supportLists] >b)  <! [endif] > rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne;

 

<! [if !supportLists] >6)    <! [endif] >stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

 

5. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.

 

6. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
<! [if !supportLineBreakNewLine] >
<! [endif] >

 

 8. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku nauczyciel może stosować ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana może być recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:

 

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

<! [if !supportLists] >c)    <! [endif] >przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

<! [if !supportLists] >d)    <! [endif] >wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej.

 

 

               § 124.   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

1.  Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1) prace pisemne:

        a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

 b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

 c) referaty,

 d) zadania domowe

2) wypowiedzi ustne:

<! [if !supportLists] >a)      <! [endif] >odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

<! [if !supportLists] >b)      <! [endif] >wystąpienia (prezentacje),

<! [if !supportLists] >c)      <! [endif] >samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

 

3) sprawdziany praktyczne,

4)  projekty grupowe,

5)  wyniki pracy w grupach,

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp.,

7) aktywność na lekcjach,

8) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,

9) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.)

 

2. Przyjmuje się, że liczba ocen w semestrze dla przedmiotów niezbędna do wystawienia oceny semestralnej(rocznej) wynosi 4(cztery)

 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

            poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny

            40% - 50% - dopuszczający

            pow.50% - 74,99% - dostateczny

            75% - 89,99% - dobry

               90% - 100% - bardzo dobry          

            100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący

 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę(dotyczy sprawdzianów niedostosowanych do możliwości uczniów)

 

            poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny

            20% - 39% - dopuszczający

            40% - 54% - dostateczny

            55% - 70% - dobry

               71% - 89% - bardzo dobry

            90% - 100% - celujący

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

 

6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

 

7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

 

8. Każda kartkówka,sprawdzian i praca klasowamuszą zostać zaliczona w formie ustalonej  z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „nb” ocenę ndst.

 

9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

 

10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

 

11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

  np – uczeń nieprzygotowany,

  bz – brak zadania,

  nb – uczeń nie pisał pracy pisemnej ,

PK-praca klasowa

R- referat

O-odpowiedź ustna

K-kartkówka

S-sprawdzian

T-test

KN-konkurs

Zd- zadanie domowe

PL-praca na lekcji

PR-praca w grupie

D-zadanie dodatkowe

A-aktywność

SZ – sprawdzian zewnętrzny

W-wypracowanie

P-poprawa

B-bieżące

 

12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela .

 

13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

 

14. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy.

 

15. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

 

16. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany/prace klasowe, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian/praca klasowa.

 

17. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

 

<! [if !supportLists] >18.  <! [endif] >   Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

 

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową:

zasady przeprowadzania:

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;

 

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] > sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ;

zasady przeprowadzania:

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,

<! [if !supportLists] >c)    <! [endif] >nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa,

 

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.

 

<! [if !supportLists] >19.  <! [endif] >W pracy pisemnej ocenie podlega:

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >zrozumienie tematu,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >znajomość opisywanych zagadnień,

<! [if !supportLists] >c)    <! [endif] >sposób prezentacji,

<! [if !supportLists] >d)    <! [endif] >konstrukcja pracy i jej forma graficzna,

<! [if !supportLists] >e)    <! [endif] >język,

<! [if !supportLists] >f)      <! [endif] >estetyka zapisu;

 

20. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >znajomość zagadnienia,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >samodzielność wypowiedzi,

<! [if !supportLists] >c)    <! [endif] >kultura języka,

<! [if !supportLists] >d)    <! [endif] >precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

21  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:

<! [if !supportLists] >a)    <! [endif] >planowanie i organizacja pracy grupowej,

<! [if !supportLists] >b)    <! [endif] >efektywne współdziałanie,

<! [if !supportLists] >c)    <! [endif] >wywiązywanie się z powierzonych ról,

<! [if !supportLists] >d)    <! [endif] >rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 

 

<! [if !supportLists] >22.   <! [endif] >Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

 

<! [if !supportLists] >23.   <! [endif] >Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli  do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru.

 

<! [if !supportLists] >24.   <! [endif] >Na 5 dni  przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.

 

<! [if !supportLists] >25.   <! [endif] >Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

 

 

26. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte wg zasady:

<! [if !supportLists] >a)   <! [endif] >  100% i  zadanie dodatkowe – celujący,

<! [if !supportLists] >b)   <! [endif] >    90% - 100% - bardzo dobry,

<! [if !supportLists] >c)   <! [endif] >    75% - 89,99% - dobry ,

<! [if !supportLists] >d)   <! [endif] >    pow.50% - 74,99% - dostateczny,

<! [if !supportLists] >e)   <! [endif] >    40% - 50% - dopuszczający,

<! [if !supportLists] >f)    <! [endif] >< 40% - niedostateczny.

 

27. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości  ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

 

 

 

   § 125.  System oceniania na I etapie edukacyjnym

<! [if !supportLists] >1.   <! [endif] >W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe
z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.
Ocenianie ma na celu:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >motywowanie ucznia do dalszej pracy;

<! [if !supportLists] >4)  <! [endif] >dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

<! [if !supportLists] >5)  <! [endif] >umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

<! [if !supportLists] >2.   <! [endif] > Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.

<! [if !supportLists] >3.   <! [endif] >Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej                  i  przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;

 

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów kultury;

 

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie;

 

<! [if !supportLists] >4.   <! [endif] >Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.

<! [if !supportLists] >5.   <! [endif] >Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku  konsultacji.

<! [if !supportLists] >6.   <! [endif] >Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.                W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >słowną wyrażoną ustnie;

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >pisemną;

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >wyrażoną symbolem graficznym;

<! [if !supportLists] >4)  <! [endif] >stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VI.

 

<! [if !supportLists] >7.   <! [endif] >W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

 

§ 126.  Ocenianie zachowania

 

<! [if !supportLists] >1.      <! [endif] >Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

<! [if !supportLists] >2.      <! [endif] >Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

<! [if !supportLists] >1)     <! [endif] >ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

<! [if !supportLists] >2)     <! [endif] >ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

<! [if !supportLists] >3.      <! [endif] >Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
w zachowaniu się ucznia.

 

<! [if !supportLists] >4.      <! [endif] >Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

<! [if !supportLists] >5.      <! [endif] >Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

<! [if !supportLists] >6.      <! [endif] >Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] > wzorowe – wz,

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >bardzo dobre – bdb,

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >dobre – db,

<! [if !supportLists] >4)  <! [endif] >poprawne – pop,

<! [if !supportLists] >5)  <! [endif] >nieodpowiednie – ndp,

<! [if !supportLists] >6)  <! [endif] >naganne – ng

 

<! [if !supportLists] >7.      <! [endif] >W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną      opisową.

 

<! [if !supportLists] >8.      <! [endif] >Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

 

<! [if !supportLists] >9.      <! [endif] >Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

 

<! [if !supportLists] >10.   <! [endif] >W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w  dzienniku elektronicznym. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

 

<! [if !supportLists] >11.   <! [endif] >Wychowawca klasy w oparciu o zapis ust.10 i ogólne kryteria ocen z zachowania  ocenia zachowanie uczniów raz w miesiącu biorąc pod uwagę  elementy zachowania zawarte w  paragrafie  16.

 

<! [if !supportLists] >12.   <! [endif] >Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

 

<! [if !supportLists] >13.   <! [endif] >Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  z zastrzeżeniemust. 18.

 

<! [if !supportLists] >14.   <! [endif] >Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

<! [if !supportLists] >15.   <! [endif] >Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >dbałość o honor i tradycje szkoły;

<! [if !supportLists] >4)  <! [endif] >dbałość o piękno mowy ojczystej;

<! [if !supportLists] >5)  <! [endif] >dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

<! [if !supportLists] >6)  <! [endif] >godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

<! [if !supportLists] >7)  <! [endif] >okazywanie szacunku innym osobom.

 

<! [if !supportLists] >17.      <! [endif] >Na 14 dni  przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

<! [if !supportLists] >18.      <! [endif] >Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład  komisji wchodzą:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >wychowawca klas;,

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

<! [if !supportLists] >4)  <! [endif] >pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkol;,

<! [if !supportLists] >5)  <! [endif] >psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

<! [if !supportLists] >6)  <! [endif] >przedstawiciel Sejmiku Uczniowskiego;

<! [if !supportLists] >7)  <! [endif] >przedstawiciel Rady Rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >skład komisji;

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >termin posiedzenia komisji;

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >wynik głosowania;

<! [if !supportLists] >4)  <! [endif] >ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

<! [if !supportLists] >19.   <! [endif] >Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

<! [if !supportLists] >20.                <! [endif] > Wagi ocen cząstkowych z zachowania.

Lp.

Kryteria:

Waga:

Częstotliwość oceniania:

1.

Przeszkadzanie podczas lekcji i innych zajęć

1

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

2.

Jedzenie, picie, żucie gumy podczas lekcji

1

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

3.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

1

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

4.

Aroganckie odnoszenie się do uczniów, nauczycieli, i pozostałych pracowników szkoły

1

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

5.

Korzystanie z telefonów/ urządzeń elektronicznych na zajęciach bez zgody nauczyciela

1

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

6.

Wulgarne słownictwo, gesty, bójki

2

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

7.

Zaczepki fizyczne, słowne, wyśmiewanie innych

2

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

8.

Samowolne opuszczanie terenu szkoły

2

Na bieżąco wpisy uwag – podsumowanie oceną po 3 wpisach

9.

Niszczenie mienia szkoły

3

Na bieżąco

10.

Naruszenie cudzej własności

3

Na bieżąco

11.

Palenie papierosów

3

Na bieżąco

12.

Zażywanie narkotyków, dopalaczy lub innych niedozwolonych używek

4

Na bieżąco

 

Frekwencja – nieusprawiedliwione godziny

wz – 0

bdb – 1

db – 2-3

pop – 4-6

ndp – 7 -10

ng– powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych

2

Co miesiąc

13.

Za aktywność na rzecz klasy i szkoły

2

Na bieżąco

14.

Zachowanie podczas wycieczek uroczystości szkolnych, apeli porządkowych i wycieczek.

1

Na bieżąco

15.

Aktywność w samorządzie klasowym

1

Na bieżąco

16.

Aktywność w Samorządzie Szkolnym

2

Na bieżąco

17.

Udział w promocji szkoły np. umieszczanie informacji na stornie szkoły, prowadzenie bloga itp.

2

Na bieżąco

18.

Udział w zbiórkach organizowanych w szkole np. nakrętki, baterie, karmy dla zwierząt itp.

1

Na bieżąco

19.

Udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i projektach. Przy dłuższych projektach ocenę cząstkową wystawiamy po zakończeniu danego etapu projektu.

2

Na bieżąco

20.

Udział w wolontariacie.

2

Na bieżąco

21.

Za koleżeńskość. Pomoc koleżeńską.

2

Min. 3 razy w semestrze

22.

Za stosunek do obowiązków szkolnych. Tutaj zwracamy uwagę na strój galowy i codzienny.

1

Min. 3 razy w semestrze

23.

Ocena zespołu nauczycieli uczących.

4

Ocena na I i II semestr

24.

Ocena wychowawcy.

3

Ocena na I i II semestr

25.

Ocena zespołu klasowego.

2

Ocena na I i II semestr

26.

Samoocena.

1

Ocena na I i II semestr

 

      Przez strój galowy należy rozumieć:

<! [if !supportLists] >1.                  <! [endif] >Dla dziewcząt : ciemna spódnica lub spodnie o klasycznej linii i biała bluzka.

<! [if !supportLists] >2.                  <! [endif] >Dla chłopców :  biała koszula, ciemne spodnie o klasycznym kroju.

 

        Strój codzienny ucznia ma mieć charakter oficjalny z zachowaniem osobistych upodobań uczniów.

 

                    W ciągu semestru wychowawca powinien wystawić co najmniej 12 ocen cząstkowych z zachowania.

 

 

 

§ 127.  Kryteria ocen z zachowania

 

1. wzorowe

Otrzymuje uczeń, który:

<! [if !supportLists] >1)     <! [endif] >systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności,

<! [if !supportLists] >2)     <! [endif] >aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem,

<! [if !supportLists] >3)     <! [endif] >interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły i pieśń o patronie szkoły,

<! [if !supportLists] >4)     <! [endif] >rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań,

<! [if !supportLists] >5)     <! [endif] >reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych,

<! [if !supportLists] >6)     <! [endif] >wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację,

<! [if !supportLists] >7)     <! [endif] >nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje,

<! [if !supportLists] >8)     <! [endif] >zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów,

<! [if !supportLists] >9)     <! [endif] >przejawia troskę o mienie szkoły,

<! [if !supportLists] >10)   <! [endif] >zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, tarczę i schludny wygląd,

<! [if !supportLists] >11)   <! [endif] >zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

<! [if !supportLists] >12)   <! [endif] >nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki),

<! [if !supportLists] >13)   <! [endif] >reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym,

<! [if !supportLists] >14)   <! [endif] >wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,

<! [if !supportLists] >15)   <! [endif] >poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film),

<! [if !supportLists] >16)   <! [endif] >zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,

<! [if !supportLists] >17)   <! [endif] >w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych,

<! [if !supportLists] >18)   <! [endif] >zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym,

<! [if !supportLists] >19)   <! [endif] >przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,

<! [if !supportLists] >20)   <! [endif] >jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje),

<! [if !supportLists] >21)   <! [endif] >zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

 

2. bardzo dobre

Otrzymuje uczeń, który:

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych,

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >zna i chętnie śpiewa hymn szkoły i pieśń o patronie szkoły;

<! [if !supportLists] >4)    <! [endif] >przejawia troskę o mienie szkoły;

<! [if !supportLists] >5)    <! [endif] >pomaga słabszym i młodszym kolegom;

<! [if !supportLists] >6)    <! [endif] >nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;

<! [if !supportLists] >7)    <! [endif] >kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

<! [if !supportLists] >8)    <! [endif] >bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

<! [if !supportLists] >9)    <! [endif] >przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

<! [if !supportLists] >10)<! [endif] >przestrzega zasad higieny osobistej;

<! [if !supportLists] >11)<! [endif] >nigdy nie ulega nałogom;

<! [if !supportLists] >12)<! [endif] >bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

<! [if !supportLists] >13)<! [endif] >nie spóźnia się na zajęcia szkolne;

<! [if !supportLists] >14)<! [endif] >zawsze nosi tarczę szkolną i odpowiedni strój, zmienia obuwie;

<! [if !supportLists] >15)<! [endif] >chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

 

3.  dobre

 

Otrzymuje uczeń, który :

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,

<! [if !supportLists] >4)    <! [endif] >inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
i szkoły,

<! [if !supportLists] >5)    <! [endif] >prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;

<! [if !supportLists] >6)    <! [endif] >zna symbole szkoły, hymn, pieśń o patronie;

<! [if !supportLists] >7)    <! [endif] >nosi tarcze, odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły;

<! [if !supportLists] >8)    <! [endif] >nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;

<! [if !supportLists] >9)    <! [endif] >przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach                    i imprezach szkolnych;

<! [if !supportLists] >10)<! [endif] >dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;

<! [if !supportLists] >11)<! [endif] >prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;

<! [if !supportLists] >12)<! [endif] >nie ulega nałogom;

<! [if !supportLists] >13)<! [endif] >rozumie i stosuje normy społeczne;

<! [if !supportLists] >14)<! [endif] >szanuje mienie społeczne;

<! [if !supportLists] >15)<! [endif] >przestrzega wymagań regulaminu szkolnego;

<! [if !supportLists] >16)<! [endif] >pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

<! [if !supportLists] >17)<! [endif] >nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;

<! [if !supportLists] >18)<! [endif] >wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów                       i pracowników szkoły;

<! [if !supportLists] >19)<! [endif] >nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem,

 

4.  poprawne

 

Otrzymuje uczeń, który:

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne,

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych,

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >sporadycznie spóźnia się na lekcje,

<! [if !supportLists] >4)    <! [endif] >nie zna hymnu szkoły i pieśni o patronie szkoły,

<! [if !supportLists] >5)    <! [endif] >nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy,

<! [if !supportLists] >6)    <! [endif] >zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,

<! [if !supportLists] >7)    <! [endif] >zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego,

<! [if !supportLists] >8)    <! [endif] >zdarza mu się zapominać tarczy i wymaganego stroju,

<! [if !supportLists] >9)    <! [endif] >sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych,

<! [if !supportLists] >10)<! [endif] >czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu,

<! [if !supportLists] >11)<! [endif] >zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

<! [if !supportLists] >12)<! [endif] >zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,

<! [if !supportLists] >13)<! [endif] >czasami zapomina obuwia zmiennego,

<! [if !supportLists] >14)<! [endif] >na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,

<! [if !supportLists] >15)<! [endif] >nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,

<! [if !supportLists] >16)<! [endif] >nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

<! [if !supportLists] >17)<! [endif] >poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły,

<! [if !supportLists] >18)<! [endif] >używa zwrotów grzecznościowych,

<! [if !supportLists] >19)<! [endif] >czasem pomaga koleżankom i kolegom.

 

5.  nieodpowiednie

 

Otrzymuje uczeń, który:

<! [if !supportLists] >1)         <! [endif] > jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

<! [if !supportLists] >2)         <! [endif] > wielokrotnie spóźnia się na lekcje,

<! [if !supportLists] >3)         <! [endif] > opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia,

<! [if !supportLists] >4)         <! [endif] > często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji,

<! [if !supportLists] >5)         <! [endif] > nie nosi tarczy, obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia,

<! [if !supportLists] >6)         <! [endif] > niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne,

<! [if !supportLists] >7)         <! [endif] > w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych,

<! [if !supportLists] >8)         <! [endif] > jest agresywny  w stosunku do rówieśników,

<! [if !supportLists] >9)     <! [endif] >    lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy,

<! [if !supportLists] >10)      <! [endif] > w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,

<! [if !supportLists] >11)      <! [endif] > wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  przebieg uroczystości szkolnych,

<! [if !supportLists] >12)      <! [endif] > używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią,

<! [if !supportLists] >13)      <! [endif] > nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie),

<! [if !supportLists] >14)      <! [endif] > często zaniedbuje higienę osobistą,

<! [if !supportLists] >15)      <! [endif] > ulega nałogom,

<! [if !supportLists] >16)      <! [endif] > ma negatywny wpływ na swoich kolegów,

<! [if !supportLists] >17)      <! [endif] > lekceważy ustalone normy społeczne,

<! [if !supportLists] >18)      <! [endif] > nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

 

6. naganne

Otrzymuje uczeń, który:

<! [if !supportLists] >1)    <! [endif] >nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje,

<! [if !supportLists] >2)    <! [endif] >nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,

<! [if !supportLists] >3)    <! [endif] >nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego,

<! [if !supportLists] >4)    <! [endif] >jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

<! [if !supportLists] >5)    <! [endif] >poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych,

<! [if !supportLists] >6)    <! [endif] >bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia,

<! [if !supportLists] >7)    <! [endif] >nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu,

<! [if !supportLists] >8)    <! [endif] >ulega nałogom,

<! [if !supportLists] >9)    <! [endif] >celowo niszczy mienie szkoły,

<! [if !supportLists] >10)<! [endif] >wchodzi w konflikt z prawem

<! [if !supportLists] >11)<! [endif] >swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.

 

 

§ 128.   Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

<! [if !supportLists] >1.                       <! [endif] >Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

 

<! [if !supportLists] >2.                       <! [endif] >Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi. ,  a okres drugi trwa pierwszego dnia nauki po feriach zimowych.   do zakończenia roku szkolnego.

 

<! [if !supportLists] >3.                      <! [endif] > Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                                 i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.

 

<! [if !supportLists] >4.                      <! [endif] > Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu.

 

<! [if !supportLists] >5.                      <! [endif] >Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

<! [if !supportLists] >6.                      <! [endif] >Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości
i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.

 

<! [if !supportLists] >7.                      <! [endif] >Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

<! [if !supportLists] >8.                      <! [endif] >Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

<! [if !supportLists] >9.                      <! [endif] >Ustalone przez nauczycieli  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

 

<! [if !supportLists] >10.                  <! [endif] >W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.

 

<! [if !supportLists] >11.                  <! [endif] >W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.

 

<! [if !supportLists] >12.                  <! [endif] >O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

 

§ 129. 1. Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie na  14 dni o ocenach  niedostatecznych na miesiąc.

 

§ 130. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.

 

§ 131. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

            § 132. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 133 statutu szkoły.

 

§ 133. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie Szkoły. 

 

 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

 

 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] >przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  i prac pisemnych;

<! [if !supportLists] >4)  <! [endif] >uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

<! [if !supportLists] >5)  <! [endif] >skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym    konsultacji  indywidualnych.

 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

 

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

 

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 134.  Egzamin klasyfikacyjny.

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

 

6.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

 

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

 

<! [if !supportLists] >1)                                <! [endif] >Dyrektor  Szkoły  albo  inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły      jako przewodniczący komisji;

<! [if !supportLists] >2)                                <! [endif] >nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

13. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust. 11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 .

 

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§ 135. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 

<! [if !supportLists] >1.   <! [endif] >Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

<! [if !supportLists] >2.   <! [endif] >Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

<! [if !supportLists] >3.   <! [endif] >Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem                    i jego rodzicom.

 

<! [if !supportLists] >4.   <! [endif] >W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:

 

<! [if !supportLists] >1)     <! [endif] >Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji;

<! [if !supportLists] >2)     <! [endif] >nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

<! [if !supportLists] >3)     <! [endif] >dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

 

<! [if !supportLists] >5.   <! [endif] >Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.                       W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

<! [if !supportLists] >6.   <! [endif] >Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

 

<! [if !supportLists] >7.   <! [endif] > Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia                            i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

 

10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,            o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodziacami (opiekunami prawnymi).

 

12. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej                      z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  

 

§ 136.  Egzamin poprawkowy. 

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną                  z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

<! [if !supportLists] >2.   <! [endif] >Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

<! [if !supportLists] >3.   <! [endif] >W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 

<! [if !supportLists] >4.   <! [endif] >Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

 

<! [if !supportLists] >5.   <! [endif] >Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

<! [if !supportLists] >6.   <! [endif] >Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.            W skład komisji wchodzą:

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji;

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] > nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

<! [if !supportLists] >3)  <! [endif] > nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

 

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

 

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna
z zastrzeżeniem §136 ust. 16.

 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.

 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 137. Egzamin ósmoklasisty

 

<! [if !supportLists] >1.    <! [endif] >Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny

 

<! [if !supportLists] >2.    <! [endif] >Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. Języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii..

 

<! [if !supportLists] >3.    <! [endif] >Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

 

<! [if !supportLists] >4.    <! [endif] >Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy.

 

<! [if !supportLists] >5.    <! [endif] >Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.

 

<! [if !supportLists] >6.    <! [endif] >Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną  deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.

 

<! [if !supportLists] >7.    <! [endif] >Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wokewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej częsciegzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.

 

<! [if !supportLists] >8.    <! [endif] >Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

 

<! [if !supportLists] >9.    <! [endif] >Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

<! [if !supportLists] >10.                                <! [endif] >W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

<! [if !supportLists] >11.                                <! [endif] >Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

 

<! [if !supportLists] >12.                                <! [endif] >Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

 

<! [if !supportLists] >13.                                <! [endif] >Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

<! [if !supportLists] >14.                                <! [endif] >Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1)nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo

2)przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

 

<! [if !supportLists] >15.                                <! [endif] >Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

 

<! [if !supportLists] >16.                                <! [endif] >W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

<! [if !supportLists] >17.                                <! [endif] >W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”

 

<! [if !supportLists] >18.                                <! [endif] >Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

<! [if !supportLists] >19.                                <! [endif] >Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 

§ 138. Wyniki egzaminu

 

<! [if !supportLists] >1.   <! [endif] >Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 

<! [if !supportLists] >2.   <! [endif] >Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

<! [if !supportLists] >3.   <! [endif] >Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej

 

<! [if !supportLists] >4.   <! [endif] >Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

<! [if !supportLists] >5.   <! [endif] >Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

<! [if !supportLists] >6.   <! [endif] >Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

<! [if !supportLists] >7.   <! [endif] >Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

§ 139. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

<! [if !supportLists] >1.               <! [endif] >Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

 

<! [if !supportLists] >2.               <! [endif] >Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

 

<! [if !supportLists] >3.               <! [endif] >Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

 

<! [if !supportLists] >4.               <! [endif] >Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 

<! [if !supportLists] >5.               <! [endif] >Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                   i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

 

<! [if !supportLists] >6.               <! [endif] >Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie.

 

<! [if !supportLists] >7.               <! [endif] >Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

 

<! [if !supportLists] >8.               <! [endif] >Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

 

<! [if !supportLists] >9.               <! [endif] >Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

 

<! [if !supportLists] >10.            <! [endif] >Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz zaświadczeń.

 

<! [if !supportLists] >11.            <! [endif] >Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

 

<! [if !supportLists] >12.            <! [endif] >Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

 

<! [if !supportLists] >13.            <! [endif] >Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

 

<! [if !supportLists] >14.            <! [endif] >W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

 

<! [if !supportLists] >15.            <! [endif] >Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 

<! [if !supportLists] >16.            <! [endif] >Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 

<! [if !supportLists] >17.            <! [endif] >Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

 

<! [if !supportLists] >18.            <! [endif] >Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :

 

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

 

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

Rozdział 2
Promowanie i ukończenie szkoły

 

§ 140. Promowanie i ukończenie szkoły.

 

<! [if !supportLists] >1.      <! [endif] >Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

<! [if !supportLists] >2.      <! [endif] >Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

<! [if !supportLists] >3.      <! [endif] >Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

<! [if !supportLists] >4.      <! [endif] >Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim           oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

 

<! [if !supportLists] >5.      <! [endif] >Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

<! [if !supportLists] >6.      <! [endif] >Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

<! [if !supportLists] >7.      <! [endif] >Uczeń kończy szkołę jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu.  Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

 

<! [if !supportLists] >8.      <! [endif] >Uczeń kończy Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

 

<! [if !supportLists] >9.   <! [endif] >Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.

 

<! [if !supportLists] >10.   <! [endif] >Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

          § 141.  Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

<! [if !supportLists] >1.      <! [endif] >Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

 

<! [if !supportLists] >2.      <! [endif] >Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

 

<! [if !supportLists] >3.      <! [endif] >Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

 

<! [if !supportLists] >4.      <! [endif] >Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 

<! [if !supportLists] >5.      <! [endif] >Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                   i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

 

<! [if !supportLists] >6.      <! [endif] >Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

 

<! [if !supportLists] >7.      <! [endif] >Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

 

<! [if !supportLists] >8.      <! [endif] >Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

 

<! [if !supportLists] >9.      <! [endif] >Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.

 

<! [if !supportLists] >10.   <! [endif] >Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

 

<! [if !supportLists] >11.   <! [endif] >Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

 

<! [if !supportLists] >12.   <! [endif] >Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i  zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

 

<! [if !supportLists] >13.   <! [endif] >W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

 

<! [if !supportLists] >14.   <! [endif] >Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 

<! [if !supportLists] >15.   <! [endif] >Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 

<! [if !supportLists] >16.   <! [endif] >Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

 

<! [if !supportLists] >17.   <! [endif] >Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :

 

<! [if !supportLists] >1)  <! [endif] >uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

 

<! [if !supportLists] >2)  <! [endif] >osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   K.Kusznir
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   K Kusznir
Autor ostatniej poprawki:   K Kusznir
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   K Kusznir
ilość wyświetleń:   676
data wytworzenia informacji:  27.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.03.2019 13:14
data weryfikacji:   28.03.2019 13:00
data ostatniej zmiany:   28.03.2019 13:00 Rejestr zmian