Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 7

Strona internetowa instytucji: http://www.sp7.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Koncepcja Rozwoju Szkoły

Opis informacji:

Opracowanie Anna Kasprzycka


 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W KŁODZKU

NA LATA 2018-2023

 

SPIS TREŚCI

 

<! [if !supportLists] >       I.            <! [endif] >Charakterystyka szkoły.

<! [if !supportLists] >    II.            <! [endif] >Misja szkoły.

<! [if !supportLists] > III.            <! [endif] >Model absolwenta.

<! [if !supportLists] > IV.            <! [endif] >Plan działań szkoły w następujących obszarach:

<! [if !supportLists] >1)      <! [endif] >baza szkoły

<! [if !supportLists] >2)      <! [endif] >działalność dydaktyczna

<! [if !supportLists] >3)      <! [endif] >działalność opiekuńczo-wychowawcza

<! [if !supportLists] >4)      <! [endif] >organizacja pracy i zarządzanie szkołą.

 

I. Charakterystyka szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  w Kłodzku łączy  Szkołę Podstawową nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  oraz trzecią klasę Gimnazjum nr 2 im Stanisława  Wyspiańskiego. Do  szkół uczęszcza   315uczniów w wieku od 7 do 16 lat.

 W szkole funkcjonują oddziały sportowe i ogólne na każdym poziomie nauczania. Uczniowie klas sportowych, oprócz zajęć obowiązkowych, realizują dodatkowo zajęcia sportowe. Głównymi dyscyplinami uprawianymi przez uczniów pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów  jest pływanie i wrotkarstwo szybkie. Elementem wspomagającym są gry i zabawy ogólnorozwojowe .

Proces dydaktyczny i wychowawczy opiera się na spójnym Zestawie Programów Nauczania, Programie Wychowawczo – Profilaktycznym  i zintegrowanym działaniem nauczycieli realizującym plan pracy szkoły.

 Oferta edukacyjna szkoły  skierowana jest zarówno do uczniów zdolnych jak i wymagających dostosowania pracy dydaktyczno-wychowawczej do swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjazdy na narty, wyjazdy na basen, zajęcia na siłowni, zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe. Realizujemy wiele programów i projektów wzbogacających wiedzę i umiejętności uczniów. Organizujemy szereg zajęć ,  na których uczymy dzieci programować wykorzystując ozoboty, uczymy  zdrowego i  bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez udział w projektach i programach  ogólnopolskich „ MegaMisja”, Cyfrowobezpieczni”,

„ Szkolne Kluby Scottie Go!”. „ Code and meet”, dbamy o  zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów, między innymi poprzez udział w projekcie „ Szkoła pozytywnego myślenia”.

Głównym celem szkoły jest kreowanie współczesnego modelu absolwenta, którym jest uczeń kulturalny, obowiązkowy, odpowiedzialny, sumienny , samodzielny oraz wrażliwy na potrzeby innych. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, mają możliwość nauki dwóch języków obcych, nie tylko na zajęciach , ale poprzez  konwersację z wolontariuszami z krajów Europy Zachodniej , dzięki realizowanemu programowi we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej,   przez co wzbogacają swoją wiedzę, kształcą umiejętności językowe, uczą się otwartości na odmienne kultury , tradycje, a przede wszystkim uczymy ich tolerancji.

Nauka odbywa się w 17 oddziałach, w jednozmianowym systemie lekcyjnym,  z podziałem na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. Uczniowie mogą wykazać się samodzielnością w pracy Samorządu Szkolnego, Klubu  Europejskiego i Klubu Wolontariuszy. Organizujemy wielodniowe wycieczki zagraniczne, wielodniowe obozy sportowe, jednodniowe wycieczki tematyczne , integracyjne, stwarzamy warunki  uczniom do nawiązywania i utrzymywania kontaktów  z młodzieżą obcojęzyczną. Ponadto organizowane są liczne wyjazdy uczniów na spektakle teatralne i filmowe , lekcje, warsztaty specjalistyczne na uczelniach wrocławskich. Klasy sportowe uczestniczą w zimowych i letnich obozach treningowych: narciarskim, wrotkarstwa szybkiego i pływackim. Gimnazjaliści klas  trzecich uczestniczą w  Programie Orientacji Zawodowej, dzięki któremu są przygotowywani do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku oraz Gimnazjum nr 2

im. Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku  do zeszłego roku  tworzyły Miejski Zespół Szkół. Od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w wyniku reformy  została tylko szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi, funkcjonującymi do wygaśnięcia. Szkoły posiadają własnych patronów, własny sztandar  i wspólny ceremoniał. W ciągu ostatnich lat  istnienia szkoła systematycznie wzbogacała i poszerzała swoją ofertę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą. Zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum, realizowana jest  innowacja z języka angielskiego, dzięki której uczniowie mają możliwość nauki języka obcego w rozszerzonym zakresie, z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik . Drugim novum wprowadzonym w szkole jest  innowacja  matematyczno – informatyczna z elementami języka angielskiego , która cieszy się również popularnością wśród uczniów.

O  jakości pracy szkoły świadczą certyfikaty: „ Szkoła pozytywnego Myślenia, „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, ,„Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”     „Zachowaj trzeźwy umysł’, „ Szkoła dobrze zaprojektowana ”,  ,„ Szkolny Klub Wolontariatu”, „ Wszystkie kolory świata”.

Szkoła szczyci się wieloma sukcesami. Nagrody „Leonardo” z rąk Burmistrza Miasta Kłodzko każdego roku odbiera liczne grupa uczniów. Również w wielu konkursach uczniowie zajmująnajwyższe lokaty, nie tylko na szczeblach lokalnych, ale i ogólnopolskich. Do znaczących osiągnięć zaliczają się także sukcesy sportowe, szczególnie we wrotkarstwie szybkim na szczeblu ogólnopolskim , międzynarodowym oraz  koszykówce chłopców na szczeblu  powiatowym i  wojewódzkim.

 

Lokalizacja szkoły.

 

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  umiejscowiona jest na peryferiach miasta, co gwarantuje uczniom bezpieczne warunki do nauki. Wokół budynku znajduje się dużo zielonej przestrzeni, która również stwarza podstawy  do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Okolica jest atrakcyjna ze względu na piękne, zielone otoczenie, przyjazne uczniom, umożliwiające spacery, lekcje w plenerze i odpoczynek przy sprzyjającej aurze. Szkoła jest bezpieczna, ponieważ brak w niej anonimowości, nie ma możliwości przebywania osób trzecich z  niewyjaśnionymi zamiarami.  Zarówno nauczyciele jak i obsługa  zwraca szczególną uwagę na osoby obce będące  na jej  terenie.

 

Kadra szkoły.

 

Kadra szkoły to nauczyciele z doświadczeniem zawodowym , lubiący wykonywany zawód. Szkoła zatrudnia 44nauczycieli, 21 dyplomowanych, 18 mianowanych  i tylko  5 nauczycieli  kontraktowych. Wszyscy systematycznie poszerzamy i doskonalimy  swoje umiejętności i kwalifikacje, co powoduje podwyższenie jakości pracy szkoły. 22 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów.

 

Baza szkoły.

 

Bazę szkoły stanowi 31 pomieszczeń edukacyjnych – w tym 8 sal wyposażonych jest w tablice  multimedialne, trzy sale językowe, w tym dwie pracownie, dwie sale komputerowe, czytelnia multimedialna, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, siłownia, dwa boiska sportowe do gier zespołowych oraz tor wrotkarski. Budynek szkoły wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową. Do dyspozycji nauczycieli w celu podniesienia jakości pracy dydaktycznej i uatrakcyjnienia  procesu dydaktycznego  jest 51 komputerów stacjonarnych i 38 laptopów. W budynku szkoły funkcjonuje świetlica szkolna  i kuchnia szkolna wraz ze stołówką. Bezpośrednio przy szkole usytuowana jest świetlica środowiskowaw pełni wyposażona, z własnym dostępem do kuchni i toalety. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum (dwie niezależne grupy), potrzebujących szczególnego wsparcia i opieki. Zajęcia na świetlicy prowadzą wykwalifikowani nauczyciele współpracujący systematycznie z wychowawcami , w celu przepływu informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole i na świetlicy.

            W szkole działa monitoring: 5 kamer operuje  na zewnątrz budynku oraz 8 kamer wewnętrznych, umieszczonych w strategicznych miejscach szkoły.

 

II. Misja szkoły.

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                        i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. Sprawowanie opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  poprzez umożliwienie realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 12. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 13. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 14. Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 15. Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły                    w skróconym czasie;
 16. Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 17. Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;